Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

EU och internationellt

""

Uddevallas syfte med EU-arbetet och internationaliseringen ska leda till att kontaktytorna mot Europa breddas för att stimulera till ökat samarbete, större förståelse och ökat kontaktnät i syfte att utveckla kommunen och näringslivet i Uddevalla.

Uddevalla kommuns internationella engagemang ska:

  • bidra till en demokratisk och fredlig utveckling i Europa
  • utveckla den kommunala servicen
  • ge möjligheter till ökad livskvalité
  • stimulera näringslivet för ökad sysselsättning
  • ge fördjupade kontakter med människor i våra vänorter

EU:s politik och verksamhet påverkar oss i Uddevalla.

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har medfört nya möjligheter för kommunen. Ungefär 70% av de beslut som tas i EU har en direkt konsekvens för den kommunala verksamheten därför är det viktigt att kommunen följer och deltar EU:s politik. Genom att bevaka EU kan vi vara med och påverka utvecklingen av frågor som är viktiga för vår kommun och vår region som helhet. Uddevalla verkar i flera nätverk med andra organisationer som har breda kontaktytor med EU till exempel Sveriges kommuner och landsting(SKL) och Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen med ansvar för bl.a sjukvård och regional utveckling, är representerade och engagerad brett inom nätverk och organisationer i EU som stärker vår kommuns utveckling.

Internationell samverkan bra för Uddevalla

Flera kommunala utmaningar och utvecklingsbehov är gemensamma för kommuner över hela EU. Uddevalla kommun har stora möjligheter att utvecklas starkare genom att samverka med andra länder, det ger oss nya perspektiv och ny kompetens som kan bidra till en positiv utveckling. Detta gäller även kommunens ideella organisationer och föreningar och för näringslivet. Som kommun kan vi ingå i internationell projektsamverkan och söka om medfinansiering från en mängd EU program.

Sektorprogram: 
Är de program som utgår från ett tema och en särskild inriktning t.ex. utbildning och innovation.
Strukturfondsprogram:
Är de program som fokuserar på sysselsättning och består av två program; regionalfonden och socialfonden.

I projektsamverkan är det viktigt att skapa strategiska partnerskap (samarbeten) och vara innovativ. Projektens medverkande kan bestå av kommunala organisationer, tillsammans med andra offentliga myndigheter och verk, akademien, ideella sektorn och även inom vissa ramar näringslivet.

I kommunen bredrivs flera EU – projekt just nu. Bland annat genomför för vi nu ett projekt ”Exportfrämjande Integration”  inom Europeiska Socialfonden.  Detta projekt handlar om att matcha nyanlända invandrare med svenska företag och deras exportmarknader. Vidare är Uddevalla kommun involverat i KOBRA, Kompetens Baserad Regional Analys; ett Interreg - projekt som berör kompetensförsörjning i Sverige, Norge och Danmark och arbetar med Kompetensmäklare, Analys och behovsbaserad utbildning.  Uddevalla kommun är som en del av nätverksorganisationen Westum med i ett utbildningsprojekt Erasmus + där studenter och personal vid Högskolecentrum Bohuslän deltar i resor för praktik och utbildning runtom i Europa. Det finns flera projekt som är igång inom kommunen men detta är några belysande exempel på den bredd som finns inom Uddevalla när det gäller internationaliseringsarbetet.

Uddevalla har flera vänorter

Uddevalla har vänorter i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Skottland och Japan samt samarbetsavtal med orter i Slovakien och Ryssland.

Vi har ett kontaktnät över hela världen men mest intensivt med norra delarna av Europa. Genom näringslivet, projektsamverkan och vänorter vidgas samarbetet ständigt.

Kontakt

Telefon
0522-69 60 00

Fax
0522-69 00 01

Adress
Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
451 81 Uddevalla

Besöksadress
Varvsvägen 1

Mer information
Organisation

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret. Det löpande politiska ansvaret är kommunstyrelsen.

Den samordnande funktionen för omvärlds-, internationella och EU-frågor har kommunledningskontoret.

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2016-02-03

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397