Kommunvapen med miljöbild från Uddevalla kommun

EU och internationellt

""

Uddevallas syfte med EU-arbetet och internationaliseringen ska leda till att kontaktytorna mot Europa breddas för att stimulera till ökat samarbete, större förståelse och ökat kontaktnät i syfte att utveckla kommunen och näringslivet i Uddevalla.

Uddevalla kommuns internationella engagemang ska:
•  bidra till en demokratisk och fredlig utveckling i Europa
•  utveckla den kommunala servicen
•  ge möjligheter till ökad livskvalité
•  stimulera näringslivet för ökad sysselsättning
•  ge fördjupade kontakter med människor i våra vänorter

EU:s politik och verksamhet påverkar oss i Uddevalla

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har medfört nya möjligheter för kommunen. Ungefär 70% av de beslut som tas i EU har en direkt konsekvens för den kommunala verksamheten därför är det viktigt att kommunen följer och deltar EU:s politik. Genom att bevaka EU kan vi vara med och påverka utvecklingen av frågor som är viktiga för vår kommun och vår region som helhet. Uddevalla verkar i flera nätverk med andra organisationer som har breda kontaktytor med EU till exempel Sveriges kommuner och landsting(SKL), den kommunala intresseorganisationen West Sweden, och Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen med ansvar för bl.a sjukvård och regional utveckling, är representerade och engagerad brett inom nätverk och organisationer i EU som stärker vår kommuns utveckling.

Internationell samverkan bra för Uddevalla

Flera kommunala utmaningar och utvecklingsbehov är gemensamma för kommuner över hela EU. Uddevalla kommun har stora möjligheter att utvecklas starkare genom att samverka med andra länder, det ger oss nya perspektiv och ny kompetens som kan bidra till en positiv utveckling. Detta gäller även kommunens ideella organisationer och föreningar och för näringslivet.

Som kommun kan vi ingå i internationell projektsamverkan och söka om medfinasiering från en mängd EU program (sektorprogram och strukturfondsprogram) och från nationella stödprogram.

I projektsamverkan är det viktigt att skapa strategiska partnerskap (samarbeten) och vara innovativ. Projektens medverkande kan bestå av kommunal organisationer, tillsammans andra offentliga myndigheter och verk, akademien, ideella sektorn och även inom vissa ramar näringslivet.

Uddevalla är medlem av kommunorganisationen
West Sweden,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Västsveriges kommuners kontaktorgan med EU. De har bred kompetens och erbjuder sina medlemskommuner rådgivning i planering av projekt inom de sk sektorsprogrammen.

Uddevalla deltar i SERN, Sweden Emilio Romagna Network
Sweden Emilia-Romagna Network, SERN är ett nätverk som underlättar utbyte av information och erfarenheter och initierar och stödjer innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer — i synnerhet inom områdena utbildning och kultur, miljö, social ekonomi, entreprenörskap och turism. Nätverket har idag drygt 90 medlems-organisationer dvs kommuner, kommunalförbund, regioner, och olika formera av kooperativ. Läs mer på hemsidan www.sern.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla har flera vänorter
Uddevalla har vänorter i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Skottland och Japan samt samarbetsavtal med orter i Slovakien och Ryssland.

Vi har ett kontaktnät över hela världen men mest intensivt med norra delarna av Europa. Genom näringslivet, projektsamverkan och vänorter vidgas samarbetet ständigt.

Kontakt

Telefon
0522-69 60 00

Fax
0522-69 00 01

Adress
Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
451 81 Uddevalla

Besöksadress
Varvsvägen 1

Mer information
Organisation

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret. Det löpande politiska ansvaret är Kommunstyrelsens och Närings- och arbetsmarknadsutskott.

Den samordnande funktionen för omvärlds-, internationella och EU-frågor har kommunledningskontoret.

Gå till tillgänglighetsdatabasen

Sidan kontrollerad 2014-11-28

Kommentera sidan

E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397