Forshälla

Forshälladalen

Forshälladalen är en mycket gammal och välmående jordbruksbygd med stora gårdar med präktiga mangårdsbyggnader från 1800-talet. Liksom kyrkan är de ofta vackert belägna på gränsen mellan skog och dalgång. Spår av en gammal vägsträckning förbi det gamla gästgiveriet med anor från 1600-talet, tingshuset och sockenmagasinet vittnar om resandets villkor förr och den närbelägna motorvägen om dagens massbilism. De flesta av 80-talet fornlämningar är gravar, en hällkista, en hög och två rösen samt ett 70-tal gravar på två olika gravfält som anses vara av äldre järnålderskaraktär.

Under ljumma juninätter sjunger ett flertal kärrsångare, ibland även gräshoppsångare och sävsångare, i diken och vassar utmed Forshällaån. Från tallskogarna söder om dalen hörs spelande nattskärror. Spelande kornknarr och vaktel uppträder sällsynt i åkrarnas vallgrödor.

© Uddevalla Natur- och kulturguide
2012-01-10