Olycksfallsförsäkring

Uddevalla kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen, försäkringen gäller även barn som är skrivna i kommunen och går i enskild eller fristående verksamhet. Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller dygnet runt. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål och anmält skadan. Anmäl så snart som möjligt på grund av preskriptionstiden.

Anmälan vid skada görs via hemsida eller e-post
Du anmäler själv

Anmälan av olycksfall görs av föräldrar/vårdnadshavare/elev till försäkringsbolaget. Olycksfall anmäls inte av försäkringsenheten eller barn och utbildning.

Vid anmälan ange: namn på den skadade, kontakttelefon och e-post. Protector försäkring tar sedan kontakt med dig. Försäkringen gäller utan självrisk.

Anmäl skada »
Klicka vidare på person, skadeanmälan

E-post: skador@protectorforsakring.se

Försäkringsnummer 1741489-1.1

Telefon: 08-410 637 00

Adress: Protector försäkring, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm 

Hemsida: protectorforsakring.se

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse.
    Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller Protectors hemsida.
    Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Tidigare försäkringsbolag som du kontaktar om skada 
inträffat

1 januari 2016-31 december 2019
Länsförsäkringar, försäkringsnummer 2065589 
Telefon 031-63 23 75

1 juli 2011-31 december 2015
Folksam, försäkringsnummer K47726
Telefon 0771-950 950

1 januari 2006-1 juli 2011
Aig Europe Limited Uk (Chartis), försäkringsnummer 104-4209
Telefon 08-506 920 70

1 januari 2002-31 december 2005
Folksam, försäkringsnummer K47417
Telefon 0771-950 950

Det år eleven slutar skolan/utbildningsverksamhet är man försäkrad fram till 1 september. Därefter är man inte inskriven i kommunens skolor längre och behöver ha en egen försäkring.

Skador under APL, arbetsplatsförlagt lärande, ska alltid anmälas till Kammarkollegiet och Försäkringskassan.

Försäkringen gäller i hela världen, däremot är det ingen reseförsäkring. Vid resor utanför Norden behövs alltid en separat reseförsäkring som även gäller för kostnader vid sjukdom utomlands och för hemtransport från utlandet vid sjukdom och olycksfall.

Frågor och svar

Fråga: Om vi har en privat olycksfallsförsäkring och även är olycksfallsförsäkrad via Uddevalla kommun, går i skola i annan kommun där även den kommunen har olycksfallsförsäkring där elever är försäkrade. Anmäler man olycksfallet till alla inblandade försäkringsbolag?
Svar: Ja, olycksfall anmäls till samtliga olycksfallsförsäkringar man har. Olycksfallsförsäkring kan ersättas avseende invaliditetsskydd från flera försäkringar.

Fråga: Kan jag få fram skadeanmälan via Uddevalla kommun om informationen behövs vid senare tillfälle?
Svar: Det finns inget ansvar för kommunen att lagra information avseende olycksfallsförsäkringen. Det åligger varje vårdnadshavare/elev att anmäla skada så snart den blivit känd. Ansvaret att anmäla skadan och bevara skadehandlingarna ligger hos försäkringsgivare (försäkringsbolag) och den skadade.

Fråga: Hur gäller olycksfallsförsäkringen vid trafikolycka för personer som omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring?
Svar: Förare och passagerare i motorfordon omfattas av trafikförsäkringen avseende personskador. Olycksfallsförsäkringen avser då i första hand ett invaliditetsskydd.

Fråga: Vad gäller om elever åker på skolresa och någon förälder kör dem med sin egen bil dit?
Svar: Om förälder kör med egen bil gäller bilens egen försäkring. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller inte för föräldrar utan endast för elever.

Fråga: Vad gäller om eleven går i privat förskola/skola?
Svar: Eleverna omfattas alltid av kommunens olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring oavsett vem som är utförare av dessa tjänster.

Förslag på sidor