Organisationsskiss text

Kompetens behöver finnas både hos den individuella pedagogen och i skolans organisation. Kompetenserna delas sen upp i fyra delar.

Delarna är: bemötande, ledarskap i klassrummet, grundläggande kunskap och lärandemiljö. Dessa fyra delar är i sin tur uppdelade.

Under bemötande ligger punkterna: hantera sin egen stress, samarbetsbaserad problemlösning, lågaffektivt bemötande, samsyn och salutogent förhållningssätt.

Under ledarskap i klassrummet ligger punkterna: kommunikativt ledarskap, förutsägbarhet, återhämtning, tydlighet och auktoritetskap.

Under grundläggande kunskap ligger punkterna: elevsyn/värdegrund, språk/kommunikation, mentalisering, perception, NPF diagnoser, svårigheter, belastningsfaktorer och styrkor.

Under lärandemiljö ligger punkterna: fysisk, pedagogisk och social.

Dessutom behöver både pedagog och skolans organisation kompetens om ramar och regler som gäller för skolans verksamhet. Dessa regelverk är: diskrimineringslagen, skollag/styrdokument, socialtjänstlag och anmälningsskyldighet.

Förslag på sidor