Medarbetarundersökningen klar – nu börjar analysen

Nu är resultatet från den senaste medarbetarundersökningen i Uddevalla kommun klart. Sammanlagt svarade 3 828 personer på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 75 procent av alla anställda. Alla chefer har fått ta del av sitt resultat och nu startar analysen av svaren.

Stadshusets entré med lite snö på gräs och blommor framför

Svarsfrekvensen för de olika förvaltningarna är 90 procent för kommunledningskontoret, 86 procent för samhällsbyggnad, 82 procent för kultur och fritid, 78 procent för barn och utbildning och 66 procent för socialtjänsten.

Alla medarbetare har fått tillgång till det resultat som berör den egna arbetsplatsen och sin förvaltning.

- Vi har en bra svarsfrekvens. Cheferna ska nu tillsammans med sina personalgrupper arbeta med resultatet under november och december. Alla grupper ska tillsammans göra en analys och ta fram mål och åtgärder utifrån det, säger Ann-Louise Joona, personalchef.

Kommunövergripande analys av extern part

Det kommer också att göras en kommunövergripande analys av resultatet från medarbetarenkäten. Analysen ska presenteras för förvaltningschefer och fackliga parter på central samverkansgrupp den 12 december. Det är en extern konsult, B-Engaged, som kommer att genomföra analysen. B-Engaged är levererantören av det program som används för att genomföra medarbetarenkäterna. Analysen kommer att göras på ledarskapsindex, hållbart medarbetarengagemang samt den psykosociala arbetsmiljön.

Styrkor att bygga vidare på

Resultatet från medarbetarenkäten är generellt bra. Styrkor som vi ska bibehålla och bygga vidare på i kommunen är att en majoritet av de anställda upplever att man lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete. En majoritet svarar också positivt på påståendena Jag känner att Uddevalla kommun litar på att jag löser mina arbetsuppgifter på bästa sätt, samt Mitt arbete känns meningsfullt och Jag blir rättvist behandlad på min arbetsplats.

Områden som behöver förbättras

Några områden sticker ut i medarbetarenkäten, det är områden som behöver förbättras. I dessa frågor svarar en del medarbetare negativt: Jag har förtroende för förvaltningsledningen, Jag har förtroende för att andra avdelningar på Uddevalla kommun gör ett bra jobb, Jag blir uppskattad och bekräftad i mitt jobb, samt De möten jag deltar i är meningsfulla. Ett negativt resultat får också frågan Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Uddevalla kommun som arbetsplats till vänner och bekanta.

- Förtroende för förvaltningsledningen och stolthet över att arbeta i Uddevalla kommun är två av de områden som vi kommer att fortsätta att arbeta med. Vi ska fortsätta arbetet med att skapa en kultur som bygger på förtroende. Det är både medarbetarnas förtroende för chefer och ledning, och att chefer och ledning känner förtroende för medarbetarna, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Arbetsmiljö är ett av de prioriterade områden i den strategiska planen och kommunen har styrkortsuppdrag för förstärkt arbetsmiljö och indikationer. Utöver detta har också alla chefer utbildats i den nya styr- och ledningsmodellen.

Läs tidigare nyheter

Ny organisation på kultur och fritidsförvaltningen

Om arbetsmiljö, löner och tillsättning av chefstjänster