Barns integritet

Tretton kommunala förskolor och en grundskola arbetade under 2019 och 2020 tillsammans med Hälsokällan i ett projekt för att utveckla arbetssätt med fokus på barns rätt till kroppslig och personlig integritet.

Syftet med projektet var att främja barn och ungas hälsa genom att stärka och utveckla förskolans och skolans arbete med barns integritet, som en del i ett våldspreventivt arbete. Projektet har beviljats medel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

Om barns integritet

Avsikten med att tidigt lära barn integritet är att de ska respektera andras gränser och känna sig trygga med att sätta egna. Att barnen lär sig att; ”Min kropp är min kropp, den är värdefull och jag bestämmer över den”. Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att lära barn integritet är tidig upptäckt av barn som lever med våld. Om vuxna kan upptäcka och stoppa våldet redan i förskolan kan vi rädda barn från en uppväxt präglad av våld och erbjuda hjälp och stöd. Detta är av stor betydelse eftersom våldet ger långtgående konsekvenser.

Tips på högläsningsböcker

  • Barnen i Kramdalen av Andreas Sjölander och Emelie Sjölander
  • Mera nej eller okej av Eva Björk (Säkra varje unge)
  • Lilla Nej boken av Sara Sjögren, Anna Forsmark
  • Det är min kropp av Martina Neukirch-Seibert m.fl.
  • Bara den som vill av Anna-Carin Magnusson
  • Har du någon hemlighet? av Jennifer Moore-Mallinos
  • Liten av Stina Wirsén med tillhörande handledning


Kontakt

Förslag på sidor