Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel.

Det finns buller som bara är störande och det finns buller som kan ge hörselskador. Buller från byggnader och grannar är oftast bara störande, men kan ändå vara jobbigt.

Trafikbuller

Om du upplever att du blir störd av trafikbuller vid din bostad ska du i första hand kontakta ansvarig väghållare. Väghållare i Uddevalla är Trafikverket eller Uddevalla kommun.

Industribuller

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten. Buller från industrier kan komma från fasta installationer till exempel fläktar, skorstenar, panncentraler, kompressorer eller transporter inom industriområdet.

Om du störs av buller

Störs du av buller bör du i första hand kontakta den som stör dig. Du kan göra en anmälan till miljökontoret. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan tvingas vidta åtgärder om det finns risk för att människors hälsa eller miljön påverkas negativt. Fastighetsägaren eller den som driver en verksamhet kan också behöva utföra och bekosta bullermätningar och utredningar om miljökontoret finner det nödvändigt. Med stöd av miljöbalken kan även krav ställas på att förebygga olägenheter.

I miljöbalken anges att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller. För restauranger, industrier, trafik med mera finns riktvärden för buller. Du hittar gällande riktvärden på Naturvårdsverkets webbplats.

Om du driver en verksamhet med höga ljud

Som företagare är du ansvarig för ljudmiljön och att ljudnivåerna från din verksamhet inte skadar hörseln för besökare och personal, och inte stör närboende.

Läs mer om buller för företagare>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor