Fukt och mögel

I Sverige är luftfuktigheten inomhus vanligtvis låg på vintern och högre på sommaren. För hög fukthalt kan ge upphov till fuktskador inomhus som i sin tur kan leda till att material avger olika kemiska ämnen eller att mögel uppstår.

För att hålla nere luftfuktigheten behöver man begränsa fuktproduktionen och reglera temperaturen och ventilation.

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa. Dessutom kan fuktskador leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket bland annat ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Dessa faktorer kan ge hälsoproblem som luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Personer som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor, får i högre grad än andra besvär av att vistas i fukt- och mögelskadade miljöer. Barn räknas alltid som en känsligare grupp. Därför ska en fuktskada alltid åtgärdas så snabbt som möjligt.

Varningstecken kring fukt och mögel

Om något av följande konstateras i en lägenhet kan det vara anledning till att kontakta fastighetsägaren.

  • Mikroorganismer eller mikrobiell lukt misstänks spridas från byggnadskonstruktionen eller från till exempel källare, husgrund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas ofta.
  • Fuktskador som inte åtgärdas eller har åtgärdats bristfälligt kan innebär en risk för att mikroorganismer ges möjlighet att växa.
  • Fuktskador som har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och byte av angripet material.
  • Synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mikrobiell tillväxt.
  • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter.
  • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av ca -5°C eller lägre.

Fastighetsägarens ansvar

Har du problem med fukt och mögel i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Fastighetsägaren ska ha ett egenkontrollprogram för sin verksamhet och göra egna kontroller och åtgärder för att leva upp till kraven.

Miljökontorets roll

Om du inte är nöjd med hur din fastighetsägare åtgärdar problemet kan du vända dig till miljökontoret i kommunen. Miljökontoret är tillsynsmyndighet för frågor där det finns risk för påverkan på människors hälsa. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på undersökningar vid misstanke om fuktskador, mögel eller liknande.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor