Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag av kommunen för att anpassa din bostad så att den fungerar för dig, ett så kallat bostadsanpassningsbidrag. Det kan handla om att till exempel ta bort trösklar, anpassningar i badrummet eller ordna en ramp vid entrén. 

Bostadsanpassningsbidrag gäller privatbostäder. Du kan få bidrag för att anpassa ditt hus eller lägenhet men inte fritidsboende.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärderna är nödvändiga och att behovet inte kan ordnas på enklare sätt genom till exempel hjälpmedel.

Vem kan söka?

Du som har bestående funktionsnedsättning till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, kognitivt funktionshinder eller allergi som medför att du behöver anpassa din bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Vad kan du få bidrag för?

Bidraget ska användas till åtgärder som ger dig möjlighet till självständigt liv i ett eget boende, så att du kan:

 • Förflytta dig in, ut och inom bostaden
 • Laga mat
 • Sköta hygien
 • Sova eller vila

När du byter bostad eller bygger nytt ska du välja en lämplig bostad och kan endast få bidrag om du har särskilda skäl.

Kontakta alltid kommunen för rådgivning vid byte av bostad.

Hur mycket kan du få i bidrag?

Bidraget motsvarar en skälig kostnad för beviljade åtgärder. Om du väljer annan lösning än vad kommunen föreslagit så får du själv betala merkostnaden.

Hur söker du?

Du söker bostadsbidrag genom att logga in på e-tjänsten eller genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka de problem du får i din bostad till följd av din funktionsnedsättning. E-tjänst och blanketter hittar du längst ner på sidan.

Vilka kontakter kan du behöva ta?

 • Medicinskt sakkunnig
  Du behöver ett intyg från din arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig som intygar att åtgärderna med hänsyn till din funktionsnedsättning.
 • Ägare
  Bor du i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt ska du kontakta din fastighetsägare för att få skriftligt medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. Medgivandet ska undertecknas av ägare till hyresfastigheten, styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen eller i de fall det handlar om ett samägt småhus samtliga ägare. Medgivandet måste innefatta vad som händer när du flyttar så att du inte blir återställningsskyldig. Behåll originalet av medgivandet och skicka en kopia till din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Observera att om det är flera fastighetsägare behöver du ett medgivande per fastighetsägare.
 • Nyttjanderättshavare
  Nyttjanderättshavare kan vara sambo, maka/make, barn som står med på hyreskontrakt eller bostadsrättskontrakt. Till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag måste du ha eventuella nyttjanderättshavares skriftliga medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. Behåll originalet av medgivandet och skicka en kopia till din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Observera att om det är flera nyttjanderättshavare behöver du ett medgivande per nyttjanderättshavare.
 • Hantverkare
  Kontakta en hantverkare eller be samhällsbyggnad hjälpa dig att skaffa en hantverkare. Om du anlitar egen hantverkare bör du begära in offert som du sedan bifogar i din ansökan. Tänk på att inte ingå avtal med hantverkare innan du har fått beslut om bidrag.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor