Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan till exempel vara skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, badanläggningar, idrotts- eller konferensanläggningar och biografer, men också många andra typer av lokaler.

Tillgänglighet

Eftersom en många människor har tillträde till offentliga lokaler är det viktigt att lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Det finns lagar och regler för tillgänglighet. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Tillgänglighet>>

Anmälan av vissa offentliga lokaler

Vissa typer av offentliga lokaler är anmälningspliktiga enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den som driver en sådan lokal ska se till att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt.

Anmälningspliktiga offentliga lokaler>>

Kommunens offentliga lokaler

Det är samhällsbyggnad som sköter drift, planerat underhåll och service i kommunens offentliga lokaler. Nybyggnation och ombyggnation planeras utifrån verksamheternas behov. De flesta hyresgästerna är skolor, förskolor och olika boenden inom omsorgen. Men kommunen äger också lokaler som brandstationer, badhus, mötesplatser, idrottshallar och specialfastigheter som Gula villan och Villa Elfkullen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor