Kamin eller eldstad

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera att bjälklaget tål belastningen, att avståndet mellan brännbart material och skorsten är tillräckligt samt vad sotaren behöver för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket.

Behövs bygglov?

Nej, bara om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Du behöver däremot göra en anmälan för:

 • installation av kamin, eldstad eller rökkanal
 • väsentlig förändring av kamin, eldstad eller rökkanal
 • insättning av en ny kassett i en öppen spis

Du behöver inte göra en anmälan för:

 • byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal
 • glidgjutning av skorsten
 • insättning av insatsrör i befintlig skorsten
 • liknande underhållsåtgärder.

Få ditt besked automatiskt!

Nu har vi infört automatiska beslut vid anmälan om installation av kamin eller eldstad. Det innebär att du kan få besked inom några minuter när du gjort din anmälan, om du använder vår e-tjänst och uppfyller rätt förutsättningar.

Läs vår nyhet om automatiska beslut>>

 • Anmälan (Använd e-tjänst/blankett "ej bygglovpliktiga åtgärder")
 • Förslag till kontrollplan
 • Prestandadeklaration
 • Planritning som visar eldstadens placering
 • Fasadritning som visar att skorsten går över nock

Ja, du behöver en kontrollplan för att få påbörja installation. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

En kontrollansvarig behövs oftast inte för att installera en eldstad eller rökkanal.

Du ser våra vanligaste avgifter på vår sida avgifter, taxor i byggärende. Där finns också en länk till hela taxan.

Avgifter, taxor i byggärende>>

Handläggning av din anmälan

Från att vi har fått in alla handlingar till anmälan och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har kommunen inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din anmälan kom in till kommunen.

Automatiskt besked inom några minuter

Om du använder vår e-tjänst vid anmälan och har rätt förutsättningar får du ditt besked tillbaka automatiskt inom några minuer

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att samhällsbyggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Du får elda i kaminen när du fått ditt slutbesked från kommunen. För att få slutbeskedet behöver du skicka in:

 • Besiktningsprotokoll från installationsbesiktning (sakkunnighetsintyg)
 • Kontrollplan (ifylld och undertecknad)

I ditt startbesked kan det i vissa fall anges annat underlag som också ska skickas med, kontrollera ditt startbesked innan du skickar in.

Installationsbesiktning

När installationen är utförd ska du låta en sakkunnig göra en installationsbesiktning. Endast sotare utbildade som skorstensfejartekniker har behörighet att utföra en installationsbesiktning.

Vid installationsbesiktingen får du ett besiktningsprotokoll (sakkunnighetsintyg) av skorstensfejarteknikern som ska skickas in till samhällsbyggnad.

Mer information om installationsbesiktning hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats>>

Ifylld och undertecknad kontrollplan

Under installationen av din kamin/rökkanal ska du redovisa i kontrollplanen att kontrollerna är gjorda. När installationen är gjord skriver du under den ifyllda kontrollplanen och skickar den till samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med protokollet från installationsbesiktningen.

Slutbesked

Samhällsbyggnadsnämnden fattar därefter beslut om slutbesked utifrån den ifyllda kontrollplanen och protokollet från installationsbesiktningen.

Först när du har fått beslut om slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden kan du börja elda i din nyinstallerade eldstad/kamin.

Tänk på att när du fått startbesked måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du göra en ny anmälan.

Sortering av bygg- och rivningsavfall

Allt avfall som uppstår unnder byggprojektet måste sorteras.

Läs mer om sortering av bygg- och rivningsavfall>>

Elda rätt!

Även om samhällsbyggnadsnämnden godkänt din eldstad kan miljötillsynsenheten ge dig restriktioner, om de bedömer att eldandet kan leda till olägenheter för människors hälsa i omgivningen. Vid valet av eldstad bör du därför väga in vilken modell som är bäst lämpad ur miljö- och hälsosynpunkt.
Mer information om vedeldning>>

På vår sida om bygglovsprocessen kan du steg för steg följa hur du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan.
Bygglovsprocessen>>

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, hör av dig till vårt Kontaktcenter.
Kontaktcenter>>

Förslag på sidor