Kamin eller eldstad

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera att bjälklaget tål belastningen, att avståndet mellan brännbart material och skorsten är tillräckligt samt vad sotaren behöver för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket.

Behövs bygglov?

Nej, bara om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Du behöver däremot göra en anmälan för:

 • installation av kamin, eldstad eller rökkanal
 • väsentlig förändring av kamin, eldstad eller rökkanal
 • insättning av en ny kassett i en öppen spis

Du behöver inte göra en anmälan för:

 • byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal
 • glidgjutning av skorsten
 • insättning av insatsrör i befintlig skorsten
 • liknande underhållsåtgärder.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan för att få påbörja installation. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

En kontrollansvarig behövs oftast inte för att installera en eldstad eller rökkanal.

Vad behöver jag skicka in?

 • Anmälan (Använd e-tjänst/blankett "ej bygglovpliktiga åtgärder")
 • Förslag till kontrollplan
 • Prestandadeklaration
 • Planritning som visar eldstadens placering
 • Fasadritning som visar att skorsten går över nock

Hur lång tid tar det?

Från att kommunen har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har kommunen inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

När får jag börja installera?

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att samhällsbyggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

När får jag börja elda?

Installationsbesiktning

När installationen är utförd ska du låta en sakkunnig göra en installationsbesiktning. Endast sotare utbildade som skorstensfejartekniker har behörighet att utföra en installationsbesiktning.

Mer information hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Ifylld kontrollplan och protokoll

Efter installationsbesiktningen ska du redovisa i kontrollplanen att kontrollerna är gjorda. Den ifyllda kontrollplanen skickar du in till samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med protokollet från installationsbesiktningen.

Slutbesked

Samhällsbyggnadsnämnden fattar därefter beslut om slutbesked utifrån den ifyllda kontrollplanen och protokollet från installationsbesiktningen.

Först när du har fått beslut om slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden kan du börja elda i din nyinstallerade eldstad/kamin.

Tips och råd!

Även om samhällsbyggnadsnämnden godkänt din eldstad kan miljötillsynsenheten ge dig restriktioner, om de bedömer att eldandet kan leda till olägenheter för människors hälsa i omgivningen. Vid valet av eldstad bör du därför väga in vilken modell som är bäst lämpad ur miljö- och hälsosynpunkt.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.

E-tjänst/blankett för att anmäla installation av kamin>>

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Förslag på sidor