Vedeldning

Eldning i en vedkamin är ett trevligt inslag i hemmiljön, men ger ibland även oönskade effekter för grannar och närboende i form av rök och lukt. Vid felaktigt utförd vedeldning innehåller röken miljöfarliga ämnen som kan vara irriterande eller skadliga för människors hälsa.

Tänk alltid på detta vid vedeldning

  • En vedkamin är främst till för så kallad trivseleldning, för att inte störa grannar bör man elda maximalt 2-3 brasor per vecka, om man bor i tätbebyggelse. Observera att kaminen inte är tänkt som en permanent uppvärmningskälla av ditt hus.
  • Använd endast torr ved. Fuktig ved kyler elden, och orsakar dålig förbränning.
  • Pyrelda aldrig. Elden ska brinna med full lufttillförsel.
  • Kontrollera din rök. Vid ofullständig förbränning är röken väl synlig med kraftig lukt. Vid god förbränning är röken oftast osynlig, men vid kalla dagar kan den vara vit av vattenånga.
  • Har du en vedpanna? Då behöver du också en ackumulatortank och en keramisk eldstad för att kunna elda på rätt sätt.
  • Om du bor i ett tätbebyggt område - elda inte om det ryker rakt på din granne.
  • Ändra aldrig något på panna/kamin eller skorsten utan att kontakta sakkunnig först, exempelvis sotare med rätt kompetens. Gäller särskilt vid installation av ackumulatortank, som för vissa pannor kan bli en direkt brandrisk. Kontrollera också om bygglov eller bygganmälan krävs.
  • Det är inte tillåtet att elda målat eller impregnerat trä samt annat avfall.

Se gärna Naturvårdsverkets film "tänd i toppen" eller ladda hem deras broschyr med samma namn. Länk finns under mer information längst ner på sidan.

Anmälningskrav

Om du funderar på att installera eller byta panna/kamin, prata alltid med sotaren först. Vid installation av eldstad eller vid väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal krävs en anmälan till samhällsbyggnad. Kontrollera med samhällsbyggnad om bygganmälan krävs för de åtgärder du tänkt göra. Mer information om anmälan, finns under Kaminer och eldstäder>>

Ansvar för olägenhet

Vid klagomål som rör olägenhet för människors hälsa, där olägenhet uppstår eller riskerar att uppstå kan samhällsbyggnad komma att besluta om råd, föreläggande eller förbud med stöd av miljöbalken. Enligt miljöbalken är det alltid den som eldar som är ansvarig för att ingen olägenhet uppstår, för till exempel närboende. Vid bedömning om olägenhet föreligger eller inte är samhällsbyggnad också skyldig att särskilt beakta risker för känsliga personer, såsom astmatiker.

Alternativa uppvärmningskällor

För de som idag eldar olja finns andra alternativ för uppvärmning, såsom pellets eller någon form av värmepump. Pellets är ett inhemskt, förädlat biobränsle. När det gäller värmepump så finns det flera alternativ: berg-, jord-, luft-vatten- eller sjövärmepump.

Ring kommunens energi- och klimatrådgivare så får du kostnadsfritt opartiska råd om hur du kan påverka din uppvärmning, såväl kostnads- som miljömässigt.

Energi och klimatrådgivning>>

Kontakt

Funktionsbrevlåda Energirådgivning Norra Bohuslän

energiradgivning@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00