Radon

Radon är en gas som naturligt bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radongasen är osynlig och luktfri. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Här får du informatin om hur du går tillväga.

Radongas är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man utsätter sig för radon och ju högre halt, desto större är risken. Risken ökar markant om man dessutom är rökare.

På Boverket och Strålsäkerhetsmyndighetens hemsidor finns mer information om radon, se länkar nedan.

Mätning

För att säkert veta hur hög radonhalten är i ditt hus behöver du göra en mätning. En radonmätning bör pågå i minst två månader under vintersäsongen (1 oktober till 30 april). Mätningen blir noggrannare ju längre tid man mäter. För att kunna få ett tillförlitligt årsmedelvärde ska du placera ut två mätdosor i din bostad. Mer information om hur du mäter, finns i metodbeskrivningen nedan. Radonhalten inomhus bör inte vara mer än 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Vill du mäta radonhalten i inomhusluften eller i ditt hushållsvatten kontaktar du en mätfirma eller laboratorium. Krävs åtgärder i ditt hem kontaktar du en radonkonsult som kan hjälpa dig med ditt problem. Svensk radonförening har en lista över företag som arbetar med mätning och åtgärder, se länk nedan.

Radonbidrag

Radonbidraget riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig. Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger. Mer information om bidraget hittar du på Boverkets hemsida.

Om du bor i lägenhet

Du som bor i lägenhet ska i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrätts- föreningen. Det är deras ansvar att mäta radon i huset och vid behov genomföra åtgärder så att radonhalten sänks.

Markradonkarta

I vår kommunkarta kan du se var i kommunen det finns markområden med hög, normal respektive låg risk för markradon.Röda områden i kartan har en naturligt högre uranhalt. Den högre uranhalten leder till förhöjd risk för radon i bostäder inom dessa områden. Tänk på att det finns risk för radon i din bostad även utanför riskområden. Radon kan komma från exempelvis grund- och byggmaterial.

Du kan vända dig till miljökontoret om du har frågor om radon på din fastighet eller om du har tänkt bygga nytt.

Miljökontorets roll

Miljökontoret bedriver tillsyn och kontrollerar radonarbetet i flerbostadshus, skolor och förskolor.

Är du företagare med frågor om radon?

Radon, information för företagare>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor