Avgifter, taxor

Kommunen tar ut avgifter för att kunna handlägga alla anmälningar, ansökningar, samråd och besked enligt bygglovsprocessen.

Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek(bruttoarea) och hur komplicerat ärendet är. I planlagt område kan det också tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande.

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Beslut som följd av så kallad anmälan (till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts. De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

Exempel på avgifter 2019

Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad

 

Förutsättningar

Bygglov

Underrättelse och expediering

Startbesked

Inom detaljplan, 50 -129 kvm

8 035

319

9 374

Inom detaljplan, 130 - 299 kvm

10 714

319

12 499

inom detaljplan, 300 - 499 kvm

18 749

319

21 874

utom detaljplan, 50 -129 kvm

10 044

2 551 (upp till fem grannar)

9 374

utom detaljplan, 130 - 299 kvm

13 392

2 551 (upp till fem grannar)

12 499

utom detaljplan, 300 - 499 kvm

23 436

2 551 (upp till fem grannar)

21 874

Inom detaljplan kan planavgift tillkomma. Vid avvikelse från detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20 %. Avgift för grannehörande kan tillkomma.

 

Komplementbyggnad friliggande garage (separat ärende)

 

Förutsättningar

Bygglov

Underrättelse och expediering

Startbesked


inom detaljplan, mindre än 50 kvm

1 897

319

1 451 (utan tekniskt samråd)

utanför detaljplan, mindre än 50 kvm

2 371

2 551 (upp till fem grannar)

1 814 (utan tekniskt samråd)

Inom detaljplan kan planavgift tillkomma. Vid avvikelse från detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20 %. Avgift för grannehörande kan tillkomma.

 

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

 

Förutsättningar

Bygglov

Underrättelse och expediering

Startbesked

mindre än 15 kvm

2 344

319

1 674

16-49 kvm

3 794

319

3 348

50-99 kvm

5 692

319

9 374 (med tekniskt samråd)

Inom detaljplan kan planavgift tillkomma. Vid avvikelse från detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20 %. Avgift för grannehörande kan tillkomma.

 

Anmälan

 

Förutsättningar

Startbesked

Eldstad

1 395

Tillbyggnad (max 15 kvm), "attefall"

2 511

Komplementbyggnad (max 25 kvm), "attefall"

3 348

 

Förhandsbesked

 


Besked

Underrättelse och expediering

Positivt

5 580

2 551 (upp till fem grannar)

Avslag

5 580

0

Avgift för grannehörande kan tillkomma.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00