Altan, uteplats

När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmre tomtgräns än 4,5 meter samt hur din granne påverkas. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande.

Behövs bygglov?

Ja, altaner och uteplatser kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda och var din fastighet ligger.

Dessa altaner kräver alltid bygglov:

  • En altan som betraktas som en volymökning.
  • En altan som påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Nej, din altan kräver inte bygglov om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och samtidigt placeras minst 4,5 meter från gräns och byggnaden eller byggnadsområdet inte är särskilt värdefullt från ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. Se förklarande bild nedan.

Illustration över hur altanens höjd kan mätas.

Illustration av Altefur Development, Boverket

På Boverkets hemsida om altaner får du mer information och exempel på när du inte behöver bygglov eller anmälan för din altan och när det kan krävas lov. Där beskrivs också hur du mäter din altans höjd.

Lämpliga förberedelser

  • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via kommunkartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
  • Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
  • Beställ karta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med bygglovsansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet och kan komma igång att bygga snabbare.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Här läser du mer om avgifter inom bygglov.

Hur lång tid tar det?

Ansökan om bygglov

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelas du om det inom tre veckor och du får möjlighet att komplettera med de handlingar som saknas. Har du inte blivit kontaktad inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det ska dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om nytt lov.

Tänk på att din altan eller ditt uterum måste ha samma golvnivå som huset.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, vänd dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00