Altan, uteplats

När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak, tänk på att inte bygga närmare grannens tomtgräns än 4,5 meter. Fundera också på hur ditt bygge påverkar din granne. Om din granne får mycket insyn från ditt bygge kan det upplevas som en olägenhet.

Behövs bygglov?

Ja, altaner och uteplatser kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda, och var din fastighet ligger.

Dessa altaner kräver alltid bygglov:

 • En altan som betraktas som en volymökning.
 • En altan som påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Altanen kräver inte bygglov om:

 • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset,
 • inte är högre än 1,8 meter och samtidigt
 • placeras minst 4,5 meter från gränsen till grannen och
 • byggnaden eller byggnadsområdet inte är särskilt värdefullt från ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

Se förklarande bild nedan.

Illustration över hur altanens höjd kan mätas.

Illustration av Altefur Development, Boverket

Mer information om altaner på Boverket

På Boverkets hemsida om altaner får du mer information om när du inte behöver bygglov eller anmälan för din altan och när det kan krävas lov. Där beskrivs också hur du mäter höjden på din altan.

 • Ta reda på vad som gäller i det aktuella området, olika platser har olika förutsättningar. Via vår kommunkarta kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för området. Om området är inom en detaljplan kan det finnas regler i planen för vad du får bygga. I kartan kan du via Kartverktyg och Kartinnehåll också se om det gäller andra regler, exempelvis strandskydd, naturreservat eller annat.
  Kommunkarta>>(Öppnas i nytt fönster)
 • Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
 • Beställ karta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.
  Här kan du beställa ett utdrag ur baskartan>>

Ja, du behöver ha en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med bygglovsansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet och kan komma igång att bygga snabbare.

Läs mer på sidan om kontrollplan>>

Du ser våra vanligaste avgifter på vår sida avgifter, taxor i byggärende. Där finns också en länk till hela taxan.

Avgifter, taxor i byggärende>>

Beslut om lov

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelas du om det inom tre veckor och du får möjlighet att komplettera med de handlingar som saknas. Har du inte blivit kontaktad inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

Startbesked för lov (bygglov, rivningslov eller marklov)

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Det ska dessutom gå fyra veckor efter att beslutet om lov har kungjorts tills du får påbörja din åtgärd. Du kan se när ditt lov har kungjorts på Post och inrikes Tidningars hemsida.
Post- och Inrikes Tidningar>>

Tänk på att när du fått ditt bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Sortering av bygg- och rivningsavfall

Allt avfall som uppstår under arbetet måste sorteras.

Läs mer om sortering av bygg- och rivningsavfall>>

På vår sida om bygglovsprocessen kan du steg för steg följa hur du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan.
Bygglovsprocessen>>

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, hör av dig till vårt Kontaktcenter.
Kontaktcenter>>

Förslag på sidor