Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade Attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Där­emot ska du göra en an­mälan och få beslut om startbesked innan du kan börja bygga.

Behövs bygglov?

Nej, attefallsåtgärder kräver inte bygglov, men du måste göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

Attefalls­åtgärder som kräver anmälan

 1. Komplementbyggnad och komplementbostadshus
 2. Tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus
 3. Takkupor på en- eller tvåbostadshus
 4. Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

1. Komplementbyggnad och komplementbostadshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående så kallade Attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (permanent bostadshus) eller en komplementbyggnad såsom garage, förråd, gäststuga eller liknande. Den totala byggnadsarean får vara högst 30 kvm och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Vill du bygga närmare tomtgräns kräver det ett medgivande av din granne. Du får inte bygga närmare väg eller allmän platsmark (natur och park med mera) än 4,5 meter utan bygglov. Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den även uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

2. Tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne. Detta gäller inte till gräns mot väg eller allmän platsmark med natur eller park)

Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

3. Takkupor på en- eller tvåbostadshus

Du får bygga högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Finns det redan en takkupa så får du bygga en till. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel.

Anmälan behövs om bygget av takkupan innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Eftersom konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs i de flesta fall när takkupor byggs innebär detta att de flesta takkupor behöver anmälan och startbesked.

Bygglov behövs om bygget av takkupan innebär att ingrepp i takets bärande konstruktion (exempelvis takstolar och balkar) görs. Bestämmelsen innebär att takkuporna måste vara små för att du varken ska behöva göra en anmälan eller söka bygglov.

Du ansvarar själv för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav oavsett om åtgärden behöver anmälan och/eller bygglov.

4. Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas. Åtgärden är anmälanpliktig. Men om du vill göra yttre ändringar (exempelvis sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr) i samband med inredning av ytterligare en bostad så behöver du söka bygglov.

Attefallsåtgärder som kräver bygglov

Bygglov krävs för vissa bygg­nader med höga kulturvärden eller inom vissa värdefulla kulturmiljöområden. I dessa om­råden får du inte göra några attefallsåtgärder utan ska söka bygg­lov som vanligt.

Byggnation utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Byggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Byggnaden är fristående.
 • Byggnaden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Byggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via vår kommunkarta kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.
 • Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
 • Beställ karta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in. Här kan du beställa ett utdrag ur baskartan.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan för attefallsåtgärder. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig behövs oftast inte för attefallsåtgärder. Undantaget är lösvirkesbyggda komplementbostadshus som kräver en kontrollansvarig.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Läs mer om våra avgifter

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar till anmälan och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har kommunen inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

När får jag börja bygga?

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att samhällsbyggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

Läs mer på Boverket om attefallshus

Tänk på att när du fått startbesked måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du göra en ny anmälan.

Hur anmäler jag?

Här hittar du mer information om hur du gör en anmälan.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, hör av dig till vårt kontaktcenter.


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00