Solceller, solpaneler och solfångare

Med solceller, solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på eller intill ditt hus.

Behövs bygglov?

Bygglov krävs

Ja, i följande fall behöver du ansöka om bygglov:

 • Om det i detaljplanen eller områdesbestämmelser står att bygglov krävs.
 • Om anläggningen ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial.
 • Om anläggningen påverkar byggnadens utseende, t.ex. färg, fasad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens utseende på andra sätt påverkas väsentligt.
 • Om anläggningen ska monteras på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt.
 • Om anläggningen ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Anmälan krävs

Även om du inte behöver ansöka om bygglov kan du i vissa fall behöva göra en anmälan. Kravet på anmälan gäller:

 • Om anläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • Om anläggningen påverkar brandskyddet i byggnaden.

Bygglov/anmälan krävs inte

Nej, i följande fall behöver du inte ansöka om bygglov eller lämna in anmälan:

 • Om anläggningen ska monteras på en byggnad som ligger utanför detaljplanerat område och det inte finns områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs.
 • Om det är en fristående anläggning på marken och anläggningen inte är så stor att den kan ses som en egen byggnad.
 • Om anläggningen monteras utanpå byggnadens fasad eller tak och följer byggnadens form, det vill säga att den har samma lutning som tak eller vägg. Detta gäller även om byggnadens utseende påverkas avsevärt.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. I vår kommunkarta kan du se om du bor i ett detaljplanelagt område.
 • Kulturmiljö. Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
 • Situationsplan, Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan om din anläggning är bygglovspliktig. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

I normalfallet behövs inte någon kontrollansvarig för en solenergianläggning.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Hur lång tid tar det?

Ansökan om bygglov

Från att kommunen har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Anmälan

Från att alla nödvändiga handlingar och eventuella kompletteringar har inkommit, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 4 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 4 veckor, alltså 8 veckor totalt.

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelas du om det inom tre veckor och du får möjlighet att komplettera med de handlingar som saknas. Har du inte blivit kontaktad inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Sökt åtgärd får påbörjas först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att samhällsbyggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00