Solceller, solpaneler och solfångare

Med solceller, solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på eller intill ditt hus.

Behövs bygglov?

Ja, inom detaljplanerat område och områden med områdesbestämmelser krävs i regel bygglov för montering av solceller på en byggnad. Det finns dock vissa undantag från kravet inom detaljplanerat område. Kontakta oss för rådgivning om vad som gäller i ditt fall.

Utanför detaljplanerat område och utanför områden med områdesbestämmelser krävs inget bygglov för montering av solceller på en byggnad.

Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att monteringen av solcellerna inte förvanskar byggnaden eller orsakar andra fastigheter någon betydande olägenhet.

Lämpliga förberedelser

  • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. I vår kommunkarta kan du se om du bor i ett detaljplanelagt område, eller i en utpekad kulturmiljö.
  • Kulturmiljö. Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Oavsett om det krävs bygglov eller inte, så får byggnad eller område inte förvanskas.
  • Situationsplan, Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.
  • Läs gärna mer om solenergi, och kontakta våra energirådgivare för tips inför din installation.
    Solenergi>>
    Kontakta våra energirådgivare>>

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan om din anläggning är bygglovspliktig. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

I normalfallet behövs inte någon kontrollansvarig för en solenergianläggning.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Hur lång tid tar det?

Ansökan om bygglov

Från att kommunen har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Sökt åtgärd får påbörjas först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, hör av dig till vårt kontaktcenter.

Förslag på sidor