Solceller, solpaneler och solfångare

Med solceller, solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på eller intill ditt hus.

Behövs bygglov?

Ja, inom detaljplanerat område och områden med områdesbestämmelser krävs i regel bygglov för montering av solceller på en byggnad. Det finns dock vissa undantag från kravet inom detaljplanerat område. Kontakta oss för rådgivning om vad som gäller i ditt fall.

Utanför detaljplanerat område och utanför områden med områdesbestämmelser krävs inget bygglov för montering av solceller på en byggnad.

Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att monteringen av solcellerna inte förvanskar byggnaden eller orsakar andra fastigheter någon betydande olägenhet.

  • Ta reda på vad som gäller i det aktuella området, olika platser har olika förutsättningar. Via vår kommunkarta kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för området. Om området är inom en detaljplan kan det finnas regler i planen för vad du får bygga. I kartan kan du via Kartverktyg och Kartinnehåll också se om det gäller andra regler, exempelvis strandskydd, naturreservat eller annat.
    Kommunkarta>>(Öppnas i nytt fönster)
  • Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
  • Beställ karta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.
    Här kan du beställa ett utdrag ur baskartan>>

Ja, du behöver en kontrollplan om din anläggning är bygglovspliktig. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

I normalfallet behövs inte någon kontrollansvarig för en solenergianläggning.

Kontrollplan och kontrollansvarig>>

Du ser våra vanligaste avgifter på vår sida avgifter, taxor i byggärende. Där finns också en länk till hela taxan.

Avgifter, taxor i byggärende>>

Beslut om lov

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelas du om det inom tre veckor och du får möjlighet att komplettera med de handlingar som saknas. Har du inte blivit kontaktad inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

Startbesked för lov (bygglov, rivningslov eller marklov)

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Det ska dessutom gå fyra veckor efter att beslutet om lov har kungjorts tills du får påbörja din åtgärd. Du kan se när ditt lov har kungjorts på Post och inrikes Tidningars hemsida.
Post- och Inrikes Tidningar>>

Tänk på att när du fått ditt bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Sortering av bygg- och rivningsavfall

Allt avfall som uppstår under arbetet måste sorteras.

Läs mer om sortering av bygg- och rivningsavfall>>

På vår sida om bygglovsprocessen kan du steg för steg följa hur du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan.
Bygglovsprocessen>>

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, hör av dig till vårt Kontaktcenter.
Kontaktcenter>>

Förslag på sidor