Växthus

Vilka regler som gäller för växthus beror på var växthuset ska ligga och hur stort du vill bygga.

1. Inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

Om du bor inom detaljplanelagt område avgör storleken på växthuset om det krävs bygglov eller en anmälan.

Växthus upp till 15 m², friggebod

En friggebod är en fristående byggnad, exempelvis ett växthus som inte är större än 15 kvadratmeter eller max 3 meter till taknock, som du kan bygga på din tomt som komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Du behöver normalt inte bygglov för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Är någon av förutsättningarna inte uppfyllda måste du söka bygglov.

Förutsättningar:

 • Du får sätta upp en eller flera fristående byggnader, men den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Du måste ha ditt grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Växthus upp till 30 m², attefallsåtgärd

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett växthus som en så kallad Attefallsåtgärd, vilket inte kräver bygglov, om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Däremot ska du göra en anmälan och få beslut om startbesked innan du kan börja bygga. Är någon av förutsättningarna inte uppfyllda måste du söka bygglov för din byggnad.

Förutsättningar:

 • I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående så kallade Attefallshus, men den totala byggnadsarean får vara högst 30 m²
 • Den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter.
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter, vill du bygga närmare tomtgräns kräver det ett medgivande av din granne.
 • Du får inte bygga närmare väg eller allmän platsmark (natur och park med mera) än 4,5 meter utan bygglov. Växthuset får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt. Observera att växthuset ändå kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Större växthus, kräver bygglov

Om du vill bygga större än 30 m², eller sedan tidigare gjort attefallsåtgärder upp till 30 m² kräver ditt växthus en ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.

2. Byggnation utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse

Om du har ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse behövs varken bygglov eller anmälan för ett växthus om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Är någon av förutsättningarna inte uppfyllda måste du söka bygglov för din byggnad.

Förutsättningar:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Växthuset inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Växthuset är fristående.
 • Växthuset placeras inom befintlig tomtplats i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Växthuset placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Växthuset kräver inte bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

 • Ta reda på vad som gäller i det aktuella området, olika platser har olika förutsättningar. Via vår kommunkarta kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för området. Om området är inom en detaljplan kan det finnas regler i planen för vad du får bygga. I kartan kan du via Kartverktyg och Kartinnehåll också se om det gäller andra regler, exempelvis strandskydd, naturreservat eller annat.
  Kommunkarta>>(Öppnas i nytt fönster)
 • Kulturmiljö, om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.
 • Beställ karta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.
  Här kan du beställa ett utdrag ur baskartan>>

Ja, du behöver ha en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Läs mer på sidan om kontrollplan>>

Kontrollansvarig behövs normalt inte för växthus.

Om ditt växthus ska anmälas som en attefallsåtgärd, eller om du vill ansöka om bygglov för ett större växthus ska följande handlingar skickas in:

 • För anmälan; en Anmälan (Använd e-tjänst/blankett "ej bygglovpliktiga åtgärder"), annars

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Du ser våra vanligaste avgifter på vår sida avgifter, taxor i byggärende. Där finns också en länk till hela taxan.

Avgifter, taxor i byggärende>>

Beslut om lov

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelas du om det inom tre veckor och du får möjlighet att komplettera med de handlingar som saknas. Har du inte blivit kontaktad inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till kommunen.

Handläggning av din anmälan

Från att vi har fått in alla handlingar till anmälan och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar kommunen dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har kommunen inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din anmälan kom in till kommunen.

Startbesked för lov (bygglov, rivningslov eller marklov)

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Det ska dessutom gå fyra veckor efter att beslutet om lov har kungjorts tills du får påbörja din åtgärd. Du kan se när ditt lov har kungjorts på Post och inrikes Tidningars hemsida.
Post- och Inrikes Tidningar>>

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att samhällsbyggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tänk på att när du fått startbesked måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du göra en ny anmälan.

Sortering av bygg- och rivningsavfall

Allt avfall som uppstår unnder byggprojektet måste sorteras.

Läs mer om sortering av bygg- och rivningsavfall>>

På vår sida om bygglovsprocessen kan du steg för steg följa hur du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan.
Bygglovsprocessen>>

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, hör av dig till vårt Kontaktcenter.
Kontaktcenter>>

Förslag på sidor