Beslut

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella synpunkter och svar från grannar och andra kommit in kan samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Om ansökan inte kan beviljas ska samhällsbyggnadsnämnden avslå din ansökan.

Beslutet kan överklagas

När du får ditt bygglov ska dina grannar och andra berörda sakägare få reda på det. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga.

Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

När får jag börja bygga?

Ett beviljat bygglov betyder att samhällsbyggnad godkänner det du vill göra, men du får inte starta förrän beslutet vunnit laga kraft och du fått ett startbesked. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Du får lov att börja dina planerade åtgärder när samtliga tre kriterier är uppfyllda:

  1. Ansökan har blivit beviljad
  2. Du har fått ett startbesked
  3. Ditt bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och fyra veckor har passerat efter kungörelsen.

Du måste själv hålla koll på när de fyra veckorna efter kungörelsen har passerat. Gå in på Bolagsverket för att se kungörelser.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00