Ritningar

Ritningar till en bygglovsansökan ska redovisas på vitt, ej rutat papper och vara fackmannamässigt utförda. Ta hjälp av våra exempelritningar:

Exempelritningar för nybygge

Exempelritningar för tillbyggnad

Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig.

Tänk på rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggningar, brunnar med mera när du planerar ditt bygge. Det går inte att ändra byggnadens placering efter att bygglov beviljats.

Alla ritningar som lämnas in ska ha skala och skalstock samt vara märkt med nuvarande fastighetsbeteckning. Kartorna ska ha datum och ritningsnummer så man kan skilja olika versioner från varann.

Ritningar som ska bifogas ansökan

1. Situationsplan

Situationsplanen ska vara måttsatt, och visa hur hela tomten är disponerad och tydligt visa vad som är nytt och vad som är ändrat. Tomtens disponering kan också visas i en markplaneringsritning. Situationsplanen ska vara baserad på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta, vilket kallas nybyggnadskarta och vara i skala 1:400.

Nybyggnadskartan beställer du via vår e-tjänst. Vi gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan. Vi tar ut en avgift för att tillverka kartan, kostnaden varierar beroende på åtgärd, tomtstorlek med mera.

Information och beställning, nybyggnadskarta

När du har ritat in den tänkta åtgärden, måttsatt och skrivit under så har underlaget gått från en nybyggnadskarta till en situationsplan.

Situationsplanen ska redovisa:

 • Nya byggnader eller tillbyggnader - måttsättning ska ske med minst 3 vinkelräta mått från fastighetsgräns till byggnad, varav 2 mått ska vara till samma byggnadshörn men från olika fastighetsgränser
 • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG) för ny byggnad
 • Befintliga byggnader – byggnader som eventuellt ska rivas markeras med kryss
 • Byggnadens entré markeras med en pil
 • Infarter och utfarter till fastigheten (det krävs tillstånd från väghållaren att anlägga en sådan)
 • Parkeringsplatser
 • Eventuella altaner, stödmurar, vattenbrunnar med mera
 • Markera markområden som ska schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor
 • Placering av avloppsanläggning om du ska ha enskilt avlopp
 • Vid en tillbyggnad räcker det oftast mer att du ritar in tillbyggnaden på situationsplanen, markerar och måttsätter den.

2. Planritningar

Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och visa hur byggnadens samtliga utrymmen är disponerade. Tänk på att entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Planritningen ska visa/ange:

 • Byggnadens yttermått
 • Byggnadens rumsindelning
 • Placering av fönster, dörrar och väggar
 • Nya väggar
 • Väggar som rivs
 • Fast inredning, möblemang
 • Öppningsmått för dörrar och fönster
 • Eventuella nivåskillnader

3. Fasadritningar

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Du ska redovisa samtliga berörda fasader.

Fasadritningarna ska visa:

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Ny marknivå med en heldragen linje
 • Marklinjer ska redovisas till tomtgräns, om det inte ryms på fasadritningarna kan detta redovisas separat på en marksektionsritning.
 • Markplanering/redovisning av marksektioner ut till tomtgräns
 • Material- och kulörredovisning

4. Sektioner

En sektionsritning ska vara i skala 1:100 och visar en genomskärning av byggnaden från sidan så man kan se byggnadens invändiga nivåskillnader.

Sektionsritningen ska visa:

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
 • Skorsten
 • Byggnadens höjd
 • Marknivån invid byggnaden

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00