Svartbygge, olovligt byggande

Om något som kräver bygg-, rivnings eller marklov har utförts utan att kommunen har beviljat lov, kallas det för olovligt byggande eller ”svartbygge”. Detta gäller också dispens från strandskyddet.

Om något är olovligt utfört ska kommunen ingripa och se till att det som utförts blir undanröjt eller rättat. Grävning, andra markåtgärder och förberedelser kan också vara olovliga.

Samhällsbyggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift för åtgärder som kräver lov eller anmälan och som har påbörjats innan nämnden har gett ett startbesked eller om en byggnad helt eller delvis tas i bruk innan den har fått ett slutbesked. 

Misstänker du att något är olovligt utfört kan du kontakta kommunen. Väljer du att vara anonym så saknas möjligheter för oss att ge dig återkoppling på din anmälan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00