Friggebod, attefallshus

Friggebod

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. 

Du kan uppföra flera friggebodar så länge byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0 kvadratmeter. Taknockshöjden över markens medelnivå får inte överstiga 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området.

Friggeboden får inte placeras närmre "allmän platsmark" än 4,5 meter. Allmän platsmark är till exempel gata, väg eller park inom detaljplanerat område.

Attefallshus

Det är tillåtet att bygga ett ”attefallshus” på sin tomt utan att söka bygglov. Attefallshus ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Byggnaden kan användas som komplementbostadshus alternativt som komplementbyggnad. Det vill säga som permanentbostad, garage, förråd eller gäststuga.

Du får bygga till en- och tvåbostadshus med högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Du får också inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen.

Byggnaden får inte placeras närmare en tomtgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande och får inte placeras närmre "allmän platsmark" än 4,5 meter. Allmän platsmark är till exempel gata, väg eller park inom detaljplanerat område.

Kräver anmälan och startbesked

  • Attefallshus, kompletta ritningar krävs
  • Komplementsbostad och komplementsbyggnad
  • Två mindre takkupor på en- och tvåbostadshus

Kräver inte bygglov

  • Friggebod

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00