Kontrollplan och kontrollansvarig

En kontrollplan är en plan för hur en byggåtgärd ska kontrolleras, ofta utformad som en slags checklista. Det är du som planerar att bygga som ska ta fram en sådan kontrollplan. I de flesta fall behövs en kontrollansvarig som bland annat ska se till att ditt byggprojekt uppfyller kraven i lagen.

Kontrollplan

I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Det är du som byggherre som ska upprätta ett förslag på kontrollplan som samhällsbyggnadsnämnden sedan fastställer i ett startbesked. Först efter att du fått startbesked får åtgärden påbörjas.

Vid enklare ärenden lämnar du in förslag på kontrollplan samtidigt som du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, till exempel om bygglovsbefriad tillbyggnad. Samhällsbyggnadsnämnden kan då ge startbesked i samband med bygglovet. Vid större ärenden som kräver en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in senast i samband med tekniskt samråd, vilket sker efter att bygglov beviljats.

När byggprojektet är färdigt ska samtliga punkter i kontrollplanen vara kontrollerade och kontrollplanen undertecknad av dig som byggherre. Det är byggherren som ansvarar för att kontrollerna utförs på rätt sätt. Först efter att undertecknad kontrollplan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden och godkänts får du ett slutbesked och du får börja använda det du byggt.

Vid rivning kallas kontrollplanen ibland för rivningsplan.

Att upprätta en kontrollplan

Din kontrollplan ska innehålla följande:

 • vad som ska kontrolleras
 • vem som ska kontrollera (t.ex. byggherren, sakkunnig)
 • vilken kontrollmetod som ska användas och hur den ska utföras (t.ex. mätning, visuellt)
 • mot vad ska kontrollen göras (t. ex. mot en ritning eller arbetsbeskrivning).

Under rubriken Mer information finns exempel på kontrollplaner för olika typer av projekt.

Avfall i kontrollplan

I alla byggprojekt uppstår avfall. I de byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga ska du redogöra för hanteringen av avfall i kontrollplanen. Då ska kontrollplanen utöver uppgifterna ovan också innehålla följande:

 • vilka avfallsslag som åtgärderna/projektet ger upphov till,
 • hur du ska ta hand om avfallet,
 • hur du ska säkerställa att avfallet materialåtervinns med hög kvalitet,
 • hur du ska hantera farliga ämnen säkert och på vilket sätt du ska avlägsna sådana ämnen.

Om du som privatperson byter till exempel ditt kök, alltså en åtgärd som inte är lovpliktig eller anmälningspliktig, behövs inte en kontrollplan. Däremot behöver du fortfarande sortera ditt avfall enligt reglerna för bygg- rivningsavfall.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall>>

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du i de flesta fall anlita en kontrollansvarig. Du behöver inte en kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerat ärenden. Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om åtgärden kräver kontrollansvarig eller inte i lov-, eller anmälningsärende. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad, det vill säga godkänd för att få utföra kontroller, och ha en självständig roll till dig. Han eller hon får alltså inte vara både entreprenör och kontrollansvarig samtidigt. Inte heller vara nära släkt med eller arbeta inom samma företag som den som utför de arbetsåtgärder som ska kontrolleras.

Den kontrollansvarige ska:

 • medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen
 • hjälpa till dig att ta fram ett förslag till kontrollplan
 • se till att kontrollplanen följs
 • vara med vid det tekniska samrådet, arbetsplatsbesök och andra kontroller
 • skriva ett utlåtande som ska vara underlag för samhällsbyggnadsnämndens slutbesked.

På Boverkets webbplats kan du enkelt hitta certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL.

Anmälan om kontrollansvarig ska göras i samband med ansökan eller anmälan och godkännas i beslutet om bygglov eller i samband med att vi godkänner din ansökan.

Förslag på sidor