Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplan

I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Det är du som byggherre som ska upprätta ett förslag på kontrollplan som samhällsbyggnadsnämnden sedan fastställer i ett startbesked. Först efter att du fått startbesked får åtgärden påbörjas.

Vid enklare ärenden lämnar du in förslag på kontrollplan samtidigt som du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, till exempel om bygglovsbefriad tillbyggnad. Samhällsbyggnadsnämnden kan då ge startbesked i samband med bygglovet. Vid större ärenden som kräver en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in senast i samband med tekniskt samråd, vilket sker efter att bygglov beviljats.

När byggprojektet är färdigt ska samtliga punkter i kontrollplanen vara kontrollerade och kontrollplanen undertecknad av dig som byggherre. Det är byggherren som ansvarar för att kontrollerna utförs på rätt sätt. Först efter att undertecknad kontrollplan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden och godkänts får du ett slutbesked och du får börja använda det du byggt.

Vid rivning kallas kontrollplanen ibland för rivningsplan.

Att upprätta en kontrollplan

Din kontrollplan ska innehålla följande:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska kontrollera (t.ex. byggherren, sakkunnig)
  • vilken kontrollmetod som ska användas och hur den ska utföras (t.ex. mätning, visuellt)
  • mot vad ska kontrollen göras (t. ex. mot en ritning eller arbetsbeskrivning).

Under rubriken Mer information finns exempel på kontrollplaner för olika typer av projekt.

Kontrollansvarig

Vid alla större byggprojekt, till exempel nya bostäder eller industrier, ska det finnas en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska enligt lagstiftningen vara certifierad och måste ha en självständig ställning gentemot den som ska utföra entreprenaden.

Den kontrollansvarige ska:

  • medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen
  • hjälpa till dig att ta fram ett förslag till kontrollplan
  • se till att kontrollplanen följs
  • vara med vid det tekniska samrådet, arbetsplatsbesök och andra kontroller
  • skriva ett utlåtande som ska vara underlag för samhällsbyggnadsnämndens slutbesked.

På Boverkets webbplats kan du enkelt hitta kontrollansvariga som är verksamma i närheten av Uddevalla. 

Anmälan om kontrollansvarig ska bifogas ansökan och godkännas i beslutet om bygglov. Anmälan ska vara undertecknad av kontrollansvarig själv.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00