Mur och plank

Du kan behöva bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Med plank avses en inhägnad som är högre än ett normalt staket och som inte är genomsiktligt. Det saknar betydelse av vilket material planket är gjort.

Tänk på att det är lämpligt att placera ett staket, mur eller plank så att du kan sköta underhållet från din egen fastighet.

Du har alltid ett ansvar att anordna till exempel utfarter från din fastighet på ett trafiksäkert sätt.

Kräver vanligtvis bygglov

  • Mur (fristående) och stödmur (en motfylld sida).
  • Plank

Samhällsbyggnadsnämnden gör i varje enskilt fall en bedömning utifrån plan- och bygglagen om muren/planket med tanke på konstruktion och utseende är bygglovspliktig. Man tar hänsyn till muren/plankets läge, utförande och beständighet och inte utifrån något bestämt höjdmått.

Bygglov krävs alltid om muren eller planket placeras närmare allmän plats, till exempel en gata än 4,5 meter.

Kräver inte bygglov eller anmälan

  • Staket
  • Mur och plank vid ett en- eller tvåbostadshus för en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 meter.
  • Mur och plank i omedelbar närhet av bostadshuset, utanför både detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Om mur eller plank anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00