Ovårdade tomter och förfallna byggnader

Byggnader och tomter ska hållas i ett vårdat skick. Det skapar en trevlig omgivning för både boende och besökare. Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte.

Vårdat skick innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller att den blir en olägenhet för omgivningen. Du ansvarar också som fastighetsägare för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Byggnader ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Du ska anpassa underhållet till omgivningens karaktär och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Det kan finnas skyddsbestämmelser som ingår i detaljplanen eller i områdesbestämmelser gällande tomter som ur ett historiskt eller miljömässigt perspektiv är särskilt värdefulla.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av byggnader och tomter.

Förslag på sidor