Riva, rivningslov

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplanerat område krävs
rivningslov och startbesked.

Rivning av byggnader utanför detaljplan kräver inget lov utan endast startbesked. En
anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden.

För rivning av byggnader eller delar av byggnader som är bygglovsbefriade och som
kan uppföras utan startbesked behövs vare sig rivningslov eller startbesked.

Vid alla rivningar är du som är byggherre eller entreprenör alltid skyldig att
följa avfallsförordningen och kraven i miljöbalken. Tänk på att det inte är tillåtet att
elda, dumpa eller gräva ner något byggavfall och att byggnader kan innehålla en
mängd farligt avfall. Allt avfall ska lämnas till godkänd mottagningsstation.
Anlitas en entreprenör ska denne ha tillstånd från Länsstyrelsen för att köra
avfall yrkesmässigt.

Vid de flesta rivningar ska en kontrollplan och en rivningsplan upprättas.
Rivningsplanen kan utgöra en del av kontrollplanen. Vid rivning av större byggnader
krävs kontrollansvarig.

Rivningsplanen ska bland annat innehålla en förteckning av de material som byggnaden innehåller. Mängder ska uppskattas och du ska ange hur rivningsmaterial kommer tas om hand. Detta gäller farligt avfall, övrigt avfall samt annat material.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00