Strandskydd

Strandskyddsområden finns runt våra hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur.

Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. För känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter. Det finns några få platser där strandskyddet är borttaget, oftast är detta inom tätort.

Kräver dispens från strandskyddet

 • Nya byggnader
 • Ändring av byggnader eller byggnaders användning
 • Anläggningar och anordningar
 • Förberedelsearbeten som grävarbeten, schaktning med mera
 • Åtgärder som förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Tillåtet inom strandskyddat område

 • Nybyggnation av ekonomibyggnader som måste ligga inom strandskyddat område och som är avsedda för jordbrukets, skogsbrukets eller fiskets behov.
  Du ska kunna visa att byggnaden inte kan placeras utanför strandskyddet samt att det är en betydande del av din näringsinkomst.
 • Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske, men bara om det måste finnas inom strandskyddsområdet
 • Om annat tillstånd enligt miljöbalken finns
 • Byggande av allmän väg och järnväg
 • Kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad, om Länsstyrelsen föreskrivit det
 • Om du fått en dispens

Ett beslut om dispens från strandskyddet varar i två år. Sedan upphör dispensen att gälla om planerad byggnation inte har påbörjats.

Kontakta bygg- och miljöprövningsenheten, via kommunens kontaktcenter, för mer information eller om du är osäker på om din åtgärd kräver strandskyddsdispens eller inte.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kontaktcenter@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00