Strandskydd

Strandskyddsområden finns runt våra hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur.

Strandskyddet kan sträcka sig upp till 300 meter från strandkanten upp på land och ut i vattnet. Inom strandskyddat område får du till exempel inte lov att:

 • Få områden att kännas privata genom att ställa ut möbler, blomkrukor, lampor, skyltar eller liknande,
 • Utvidga din tomt genom att klippa gräs eller plantera trädgårdsväxter,
 • Köra bort besökare som badar eller vistas på stranden eller på en brygga.

Vill du anmäla en överträdelse finns det en särskild blankett för detta längst ner på sidan.

Karta över strandskyddade områden i Uddevalla>>

Strandskyddsdispens

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå vill bygga till exempel en brygga eller ett förråd ska du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för dina planer i ett strandskyddat område. Ansökan om dispens ska vanligtvis skickas till kommunen. Om området omfattas av statligt skydd som till exempel ett naturreservat ska ansökan göras hos Länsstyrelsen.

Du kan bara få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att
  • allmänhetens tillträde till området inte försämras och
  • livsvillkoren för växter och djur inte förändras.

Särskilda skäl för dispens

För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Dessa särskilda skäl anges i miljöbalken.

De sex särskilda skäl som kan tillämpas är om området som dispensen avser;

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 2. är väl avskild genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering från området närmast strandlinjen
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ett beslut om dispens från strandskyddet varar i två år. Sedan upphör dispensen att gälla om planerad byggnation inte har påbörjats.

Hör av dig till vårt kontaktcenter, för mer information eller om du är osäker på om din åtgärd kräver strandskyddsdispens eller inte.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Vanliga frågor och svar

Förslag på sidor