Anton Niklas Sundbergs plats

Illustaration Anton Niklas Sundbergs plats, Landskapsgruppen.

Kvarteret Sundberg bebyggs just nu med nya lägenheter, kontor och äldreboenden. I anslutning till byggnaden planerar Uddevalla kommun att anlägga en ny offentlig plats framför dess norra kortsida. Den offentliga ytan blir en viktig platsbildning för de boende och andra som vistas i närheten. Det finns få andra gröna ytor i området som också är en av stadens mest trafikerade områden (Lagerbergsgatan).

I samband med detta projekt planerar vi också att åtgärda gatumiljöerna kring byggnaden. Norra Drottninggatan, Lagerbergsgatan och Lilla Norrgatan får nya gatumiljöer, trottoarer, korttidsparkeringar och handikapparkeringar. Under 2019 prioriteras Lilla Norrgatan som är en viktig gata till och från huset. På Lagerbergsgatan förbereder vi en trafiksäkerhetslösning i korsningen vid Norra Drottninggatan samt en ny cykelbana och en allé längs gatans norra sida.

Status: Pågår

Investeringsvolym: 5 miljoner finns avsatt för parkytan. 1 miljon finns avsatt för Lilla Norrgatan. Övriga delar av satsningen återstår att finansiera och byggs först 2020.

Byggstart: 2019

Kritiska punkter: Trafiksituationen på Lagerbergsgatan och Norra Drottninggatan. Förorenad mark i parkområdet.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00