Årummet

Arbetet med Årummet tillhör samhällsbyggnadsnämndens prioriterade förändringar av centrumkärnan och är det enskilt största projektet efter omdaningen av Kungsgatan och Kungstorget.

En idéstudie för utvecklingen har presenterats och i december 2018 beställde samhällsbyggnadsnämnden en förstudie för Årummet som ska vara klar i augusti 2019. Förstudien kommer att omfatta bedömningar av kajmurarnas status, behoven av ett eventuellt översvämningsskydd och ett konkret gestaltningsförslag av ytorna från Träbron till Västerbron, det vill säga gatumiljöer, grönytor, broar och vattnet.

Även under 2019 kommer Norra Hamngatan att användas som sommar- och evenemangsgata.

Status: Förprojektering beställd

Investeringsvolym: Uppskattningsvis cirka 30 miljoner

Byggstart: Under 2020

Kritiska punkter: Översvämningsskyddet. Trafiksituationen och parkeringar. Kopplingen till övriga pågående projekt.

Kontakt

Sten-Anders Olsson, +46 522‑69 63 64

Enhetschef

sten-anders.olsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00