Kungstorget

Ombyggnationen av Kungstorget omfattar ytan från Rådhusets entré till grusytan väster om Hasselbackshuset. Området ska tillgänglighetsanpassas, förskönas och få ny belysning. Behöver harmonisera med projektet för Kungsgatan. Ett flertal förstudier är genomförda.

Status: Arbetet med förprojekteringen och belysningsförslag pågår. I förprojekteringen tas gestaltningsförslag och en förfinad kostnadskalkyl fram.

Första etappen i ombyggnaden innebär att följande ska genomföras 2018:

  • Nya grönytor ska skapas framför Hasselbackshuset, där det kan finnas möjlighet att ha uteservering. I detta område försvinner de nuvarande parkeringsplatserna.
  • En halvcirkelformad trappa ska byggas väster om Hasselbackshuset. Trappan kommer att binda ihop Kungstorget med Hasselbacken. Bygget av trappan innebär att området skredsäkras.
  • Belysningen förbättras i området kring Hasselbackshuset.
  • Busstrafiken flyttas från Kungstorget. Hållplatser kommer istället att finnas vid Agneberg och Asplundsgatan. Den ändrade linjesträckningen ger resenärer snabbare resor och ökar kollektivtrafiken för boende på söder. Flexlinjebussar kan även fortsättningsvis stanna vid Kungstorget.

Etapp två i ombyggnationen planeras till 2019. Beslut om denna investering är ännu inte taget i samhällsbyggnadsnämnden. Etapp två omfattar tillgänglighetsanpassning av trottoarer och tillgängliga gångstråk över torget, samt förbättrad belysning på husfasader, staty och gaturum kring torget.

Investeringsvolym: Totalt för etapp1 och 2 är ca15 miljoner

Projekteringsstart: Hösten 2017

Byggstart: Vinter 2017/2018 eller våren 2018

Byggslut: Före sommaren 2018

Kontakt

Salwan Zaynal, +46 522‑69 77 32

Projektledare

salwan.zaynal@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00