Lyckornavägen vid Bratteforsån

Delar av Lyckornavägen i Ljungskile ska stabiliseras eftersom vägen har låg eller mycket låg säkerhet mot skred. Föreslagna åtgärder är erosionsskydd, avschaktningar och tryckbankar i och i anslutning till Bratteforsån för att förbättra dalgångens släntstabilitet.

Bratteforsån har höga naturvärden och Länsstyrelsen har konstaterat att åtgärderna innebär betydande miljöpåverkan, både med avseende på Natura 2000 och vattenverksamhet.

Samråd inför tillståndsansökan om vattenverksamhet 11 kap samt Natura 2000, 7 kap miljöbalken

Ett avgränsningssamråd ska genomföras och inbjudna till samrådet är Länsstyrelsen (som är tillsynsmyndighet) kommuner, övriga berörda myndigheter samt de som kan anses vara särskilt berörda av verksamheten, så som fastighetsägare, vattenråd och vissa organisationer. Även allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter.

Efter sista datum för inkomna synpunkter kommer en samrådsredogörelse att sammanställas och skickas till Länsstyrelsen. Detta då Länsstyrelsen är vägledande i frågor kring och angående vad som ska ingå i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Arbete som pågår

  • Samrådsprocessen pågår mellan 16 maj - 7 juni, 2019
  • Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna (11 och 7 kapitlet i Miljöbalken), samt övriga relevanta tillstånd och dispenser som behövs. Prövningen hanteras av Mark- och Miljödomstolen. Planeras skickas in hösten 2019.

Kritiska punkter

  • Erosion och markrörelser kontrolleras kontinuerligt. Övervakning pågår med fyra uppkopplade så kallade inklinometrar med inbyggda larm, inmätningar och avvägningar av dubbar i Lyckornavägen och på utvalda hus samt regelbunden erosionskartering längs ån.
  • Beviljat anslag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inväntas.

Beslut

  • Tillstånd av mark- och miljödomstolen inväntas.

 

Skriftliga synpunkter skickas senast 7 juni 2019 till:

samhallsbyggnad@uddevalla.se

eller

Samhällsbyggnad
Sofia Ström
451 81 Uddevalla

Kontakt

Sofia Stengavel, +46 522‑69 73 11

Kommunekolog

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Samrådsunderlag

3042-02 Samrådsunderlag.pdf
Ikon dokument/fil

Bilaga samrådsunderlag

3042-02 Bilaga 1 Samrådsunderlag.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00