Park vid kvarteret Sundberg

Kvarteret Sundberg bebyggs just nu med nya lägenheter, kontor och äldreboenden. I anslutning till byggnaden planerar Uddevalla kommun att anlägga en ny offentlig plats framför dess norra kortsida. Den offentliga ytan blir en viktig platsbildning för de boende och andra som vistas i närheten. Det finns få andra gröna ytor i området som också är en av stadens mest trafikerade områden (Lagerbergsgatan). Platsbildningens namn är ännu inte beslutad.

I samband med detta projekt planerar vi också att åtgärda gatumiljöerna kring byggnaden. Norra Drottninggatan och Lilla Norrgatan får nya gatumiljöer, trottoarer, korttidsparkeringar och handikapparkeringar. På Lagerbergsgatan förbereder vi en trafiksäkerhetslösning i korsningen vid Norra Drottninggatan. Eventuellt byggs också en ny cykelbana och en allé längs gatans norra sida.

Status: Projektering pågår

Investeringsvolym: Preliminärt finns 6 miljoner avsatt för parkytan. Gatumiljöerna beräknas kosta ca 4 - 5 miljoner.

Byggstart: Våren 2019

Kritiska punkter: Trafiksituationen på Lagerbergsgatan och Norra Drottninggatan. Förorenad mark i parkområdet.

Kontakt

Sten-Anders Olsson, +46 522‑69 63 64

Enhetschef

sten-anders.olsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00