Miljöskydd inom lantbruk

Verksamheten på ett lantbruk regleras av en mängd regler. Syftet med reglerna är att bevara djurens hälsa, öka livsmedelssäkerheten och minska jordbrukets negativa miljöpåverkan.

Lantbruken påverkar miljön bland annat genom sin hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel, drivmedel och avfall. Läckage av fosfor och kväve påverkar vattenområden. Fosforläckaget kan innebära att vattendrag växer igen medan kväveläckaget påverkar framförallt algtillväxten i havet. Grundvattnet kan också förorenas av bakterier.

Gödselhantering

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt, som minimerar risk för näringsläckage.Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till de årstiderna med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja näringen i stallgödseln bättre.

Lagring

Djurhållare med 3-10 djurenheter ska kunna lagra gödsel under minst 6 månader.  11 djurenheter eller mer ska kunna lagra gödseln i minst 8 månader (10 månader för fjäderfägödsel)  Lagring skall ske i täta utrymmen så att inte yt- eller grundvatten förorenas. Urin- och flytgödselbrunnar ska ha täckning samt påfyllning underifrån.

Spridning

Det är viktigt med en balans mellan antal djur i förhållande till spridningsareal. Jordbruksverkets föreskrifter, som länkas till under mer information nedan, reglerar bland annat under vilka perioder på året gödseln får spridas, på vilka marker, samt i vissa fall krav på att gödseln ska myllas ned efter spridningen.

Avfall

Huvudregeln är att allt avfall ska omhändertas och att inget ska deponeras eller brännas på gården. Hushållsavfall samlas in av kommunen och övrigt avfall ska lämnas till kommunens återvinningscentral Havskuren eller Aröd, för omhändertagande. Farligt avfall behandlas enligt speciella regler.

Farligt avfall

Avfallsförordningen reglerar vad som räknas som farligt avfall och hur det ska tas om hand. Farligt avfall är ett avfall som på grund av sina kemiska egenskaper inte får hanteras som vanligt hushålls- och industriavfall.

Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, lösningsmedel, lack och färgrester, rester av bekämpningsmedel och veterinärmedicinska preparat, förpackningar med rester av farligt avfall och tungmetallhaltiga varor som batterier och lysrör.

Kemiska produkter

Exempel på kemiska produkter är bekämpningsmedel, vissa gödselmedel, målarfärger, lösningsmedel, limmer, oljor och rengöringsmedel med mera.

För dessa produkter ska det finnas säkerhetsdatablad vilka fås av försäljaren av produkterna. Kemiska produkter ska förvaras åtskilda från foder och livsmedel. Produkterna bör vara inlåsta för att förhindra att obehöriga tex barn kommer i kontakt med produkterna. Bekämpningsmedel klass 1 ska alltid förvaras i ett låst utrymme. Utrymmet ska vara utan golvbrunn och golvet ska vara tätt och slätt.

Oljecisterner

Oljeutsläpp kan ställa till stora problem om oljan kommer ut i mark eller vatten. Det är den som äger en cistern till exempel en villaoljetank eller en så kallad farmartank på ett lantbruk, som är ansvarig för att hantering och lagring sker på rätt sätt.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Föreskrifter och information om hantering av cisterner

Cisterner

Regler kring kemikalieanvändning

Kemikalier, verksamhet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00