Miljöskydd inom lantbruk

Lantbruken påverkar miljön bland annat genom sin hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel, drivmedel och avfall. Läckage av fosfor och kväve påverkar vattenområden. Fosforläckaget kan innebära att vattendrag växer igen medan kväveläckaget påverkar framförallt algtillväxten i havet. Grundvattnet kan också förorenas av bakterier.

Gödsel

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt, som minimerar risk för näringsläckage.

Lagring

Djurhållare med 3-10 djurenheter ska kunna lagra gödsel under minst 6 månader.  11 djurenheter eller mer ska kunna lagra gödseln i minst 8 månader (10 månader för fjäderfägödsel)  Lagring skall ske i täta utrymmen så att inte yt- eller grundvatten förorenas. Urin- och flytgödselbrunnar ska ha täckning samt påfyllning underifrån.

Spridning

Det är viktigt med en balans mellan antal djur i förhållande till spridningsareal. Jordbruksverkets föreskrifter reglerar bland annat under vilka perioder på året gödseln får spridas, på vilka marker, samt i vissa fall krav på att gödseln ska myllas ned efter spridningen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Föreskrifter och information om hantering av cisterner

Cisterner

Regler kring kemikalieanvändning

Kemikalier, verksamhet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00