Bergvärme

Så här fungerar bergvärme

I berggrunden finns en värmekälla, berget håller nästan samma temperatur året om. Ju djupare ner man kommer desto högre och jämnare temperatur. Borrhålets djup bestäms av hur stort energibehovet är.

Viktigt att tänka på

Tänk på att hålla tillräckliga skyddsavstånd. Börja alltid med att kontrollera om det finns värmepumpar, avloppsanläggningar eller dricksvattentäkter i närheten av din fastighet.

Avstånd till andra bergvärmehål

För att två bergvärmepumpar inte ska påverka varandra bör det vara minst 20 m mellan hålen. Det innebär att du måste informera din granne om du tänker borra närmare än 10 m från din grannes tomtgräns. Du kan redan i anmälan bifoga ett skriftligt yttrande från berörd granne om borrhålet kommer att placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns.

Avstånd till avloppsanläggning

För att minimera risken för att avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar rinner ner i värmepumpshålet och förorenar grundvattnet, bör du placera hålet uppströms och hålla ett avstånd på minst 30 meter från avloppsanläggningen.

Avstånd till dricksvattentäkt

För att inte påverka närliggande vattentäkter bör du hålla ett avstånd om minst 30 m om brunnen är borrad och minst 20 m om brunnen är grävd.

Avstånd till kommunala vatten och avloppsledningar

Om borrhålet kommer att placeras mindre än 10 meter från kommunens vatten- och avloppsledningar ges Västvatten möjlighet att yttra sig om placeringen. Detta gäller de ledningar som är dragna fram till fastighetsgräns. Vatten och avloppsledningar från fastighetsgräns fram till huset ska ni själva kontrollera var de är placerade.

Vid borrning

De försiktighetsmått som bifogas beslutet ska följas. Försiktighetsmåtten ska delges borrentreprenör och värmepumpsinstallatör. När man borrar i berg får man upp vatten som är blandat med borrdamm. Detta kallas borrkax. Från borrhålet ska vattnet ledas till två stycken seriekopplade containrar för avslammning. Efter avslammning ska det avslammade borrvattnet i första hand släppas på mjukmark för att erhålla en avskiljning av det stenmjöl som ej sedimenterat. I andra hand får borrvattnet släppas i dagvattenledningar, diken och liknande.

Borrvattnet ska avslammas för att det kan sätta igen dagvattenledningar om man släpper det till dagvattennätet.  Det får inte heller släppas för nära vattendrag för borrslammet kan skada växter och djur i vattendraget. För att släppa borrvattnet i kommunens dagvattenledningar krävs tillstånd av Västvatten. Kontakt med Västvatten ska tas i god tid, minst två veckor innan arbetet påbörjas.

När borrhålet är gjort

Två slangar (kollektor) som är ihopkopplade med hjälp av ett U-rör på botten förs ner i brunnen, som vanligen kallas energibrunn. Inne i slangen finns en frostskyddad vätska (köldbärare). Systemet är helt slutet så att vätskan inte ska komma i kontakt med grundvattnet. När borrhålet är klart och kollektorn är nerlagd i brunnen dras slangen in innanför väggen varefter arbetet slutföres med montage i apparatrum/pannrum. 

Certifierade brunnsborrare

Samhällsbyggnad rekommenderar att certifierade brunnsborrare används vid brunnsborrning. Information om certifierade brunnsborrare finns på ri.se.

Avgift och handläggningstid

Vid en komplett ansökan är handläggningstiden upp till sex veckor. Samhällsbyggnad tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.

Läs mer om avgifter>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Blankett anmäla/ansökan om värmepump

Värmepump ansökan 2.pdf
Ikon dokument/fil

Hörande av grannar gällande värmepump

värmepump sakägare.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00