Bergvärme

Berggrunden håller nästan samma temperatur året om. Ju djupare ner man kommer ju högre och jämnare temperatur har berget. En bergvärmepump tar vara på denna värme. Borrhålets djup bestäms av hur stort energibehovet är.

Viktigt att tänka på

Tänk på att hålla tillräckliga skyddsavstånd till andra värmepumpar, avloppsanläggningar eller dricksvattentäkter i närheten av din fastighet. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har sammanställt skriften ”Normbrunn -16: Vägledning för att borra brunn” med rekommenderade avstånd och förebyggande åtgärder. Kontakta gärna kommunens energi- och klimatrådgivare för vägledning.

Innan du installerar en värmepump måste du anmäla det till miljökontoret. En anmälan ska vara skriftlig och lämnas in i god tid, senast sex veckor innan du tänkt starta. Om du installerar en värmepump utan att anmäla blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Läs mer om vad du ska tänka på innan installation av värmepump>>

Här kan du anmäla din värmepump>>

Vid borrning

De försiktighetsmått som bifogas beslutet ska följas. Försiktighetsmåtten ska delges borrentreprenör och värmepumpsinstallatör. När man borrar i berg får man upp vatten som är blandat med borrdamm, borrkax. Om man vid installationen borrar genom sprickzoner kan det uppkomma stora mängder vatten, var beredd på att det kan påverka din gräsmatta och trädgård.

Borrkaxet ska avslammas, annars kan det skada växter och djur i närheten. Slammet riskerar också att sätta igen dagvattenledningar. Efter avslammning ska det avslammade borrvattnet i första hand släppas ut på mjukmark. I andra hand får borrvattnet släppas i dagvattenledningar, diken och liknande. För att släppa borrvattnet i kommunens dagvattenledningar krävs tillstånd av Västvatten. Kontakt med Västvatten ska tas i god tid, minst två veckor innan arbetet påbörjas.

Certifierade brunnsborrare

Miljökontoret rekommenderar att certifierade brunnsborrare används vid brunnsborrning. Information om certifierade brunnsborrare finns på ri.se.

Avgift och handläggningstid

Tänk på att lämna in din anmälan i god tid innan du vill installera din värmepump. Vid en komplett ansökan är handläggningstiden upp till sex veckor. Miljökontoret tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.

Läs mer om avgifter>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor