Jordvärme

I marken finns en värmekälla eftersom det är en jämnare temperatur nere i marken. Ju djupare ner man kommer desto högre och jämnare temperatur. En jordvärmepump tar vara på denna värme. Värmen utvinns via nedgrävda plastslangar. 

Så här fungerar jordvärme

En frostskyddad vätska cirkulerar i slangsystemet och avger den värme som samlats upp, till värmepumpen. Där omvandlas den till energi, för uppvärmning och produktion av varmvatten.

Jordvärme är vanligast ute på landet eller där det finns större tomter. Slangen plöjs ner på ca 1 meters djup och med ca 1,5 meter mellan slingorna. Det är viktigt att slangen läggs på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna för att få ut rätt effekt och för att undvika problem med tjälskott i gräsmattan.

Viktigt att tänka på

Tänk på att hålla tillräckliga skyddsavstånd. Börja alltid med att kontrollera om det finns värmepumpar eller dricksvattentäkter i närheten av din fastighet. För att inte påverka närliggande vattentäkter bör du hålla ett avstånd om minst 20 m till dricksvattenbrunnar.

Vid grävning och installation

Vid nergrävning av kollektorslang till jordvärme måste man ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar. Observera att din fastighet kan vara belastad i form av servitut eller ledningsrätter. Lantmäterimyndigheten kan svara på frågor kring detta.

Vid nergrävande av kollektorslangen är det viktigt att markera med ett plastband när man fyllt på med ca 40 cm jord och att upprätta en "slangkarta" så att framtida grävningar kan göras utan att skada anläggningen.
 
De försiktighetsmått som bifogas beslutet ska följas. Försiktighetsmåtten ska delges de entreprenörer som gräver och installerar värmepumpen.

Avgift och handläggningstid

Vid en komplett ansökan är handläggningstiden upp till sex veckor. Miljökontoret tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.

Läs mer om avgifter>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor