Värmepump

Värmepump tar tillvara värme från berg, jord, grund och ytvatten eller luft. En sådan pump är ett effektivt sätt att minska både kostnad och energiförbrukning för uppvärmning. Tänk på att du måste anmäla en installation av värmepump.

Varför ska jag välja värmepump?

Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll. Driftskostnaderna är dessutom lägre jämfört med en del andra alternativ.

Miljömässigt så ger värmepumpar inte upphov till några lokala utsläpp och jämfört med elpanna eller direktverkande el så minskas elanvändningen avsevärt. Värmepumpar använder dock fortfarande el och sett ur ett miljöperspektiv så kan det finnas fördelar med fjärrvärme eller ved/pellets. Om du väljer att köpa grön el eller att generera egen el genom solceller så minskar du din klimatpåverkan ytterligare.

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på innan du beslutar dig för att installera en värmepump.

Här kommer några tips:

 1. Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. Vi kan hjälpa dig med att prata igenom vad du ska tänka på.
 2. Sänk husets effektbehov. Se över ditt klimatskal, alltså isolering, fönster, dörrar och liknande. Gör detta innan du installerar en värmepump, gör du det efter så kanske du har köpt en överdimensionerad värmepump som varit onödigt dyr och inte går helt optimalt.
 3. Värmepumpar arbetar med lågtemperatursystem. Det betyder att värmen som går ut till husets radiatorer (element) är upp till 55 grader. En traditionell värmepanna kan ge upp till 80 grader, ett så kallat högtemperatursystem. Oftast är det inget problem att konvertera från högtempererat uppvärmning till en värmepump, men har du för små radiatorer kanske inte dessa räcker till. Äldre hus har ofta väl tilltagna radiatorer och hus byggda efter 1984 är lågtemperatursystem. Störst risk för problem finns om ditt hus är byggt eller renoverat under 60- eller 70-talet. Nybyggda hus med golvvärme lämpar sig mycket bra för värmepumpar.
 4. Håll koll på ventilationen. Om du har självdragsventilation och du tidigare har haft en värmepanna som stått i källaren så har denna hjälpt till att ge skjuts till ventilationen genom sin "skorstenseffekt". Var beredd på att ventilationen kan försämras något vid installation av värmepump.
 5. Håll koll på fukten. Har du tidigare haft värmepanna i källaren så har spillvärmen från denna hjälpt till att hålla källaren varm och torr. Vid konvertering till värmepump så försvinner denna spillvärme. Ibland kan man då behöva installera en extra radiator och/eller hålla koll på fuktnivåerna i källaren med en hygrometer.
 6. Jämför värmepumpars SCOP-värde för att få ett mått på effektiviteten. Scopvärdet beskriver värmepumpens verkningsgrad, ju högre desto bättre.
 7. Välj rätt installatör. Minst lika viktigt som att ha en effektiv värmepump är att ha en bra installatör. Vi rekommenderar att du tar in minst tre offerter från olika företag för att avgöra vem du får förtroende för. Fråga efter referenser. Använd en certifierad installatör. Branschorganisationen Svenska kyl & värmepumpsföreningen har ett register över certifierade installatörer.
 8. Du måste anmäla eller söka tillstånd för installationen till samhällsbyggnad innan du installerar en värmepump.

Anmäl att du vill installera värmepump

Installation av värmepump för bergvärme, jordvärme eller sjövärme måste anmälas till miljökontoret (en luftvärmepump behöver dock inte anmälas.) Installationen kan medföra risker för miljön, bland annat kan grundvattnet påverkas.

En anmälan ska vara skriftlig och lämnas in i god tid, senast sex veckor innan du tänkt starta. Till anmälan ska du skicka in tomtkarta i lämplig skala med följande markerat:

 • planerat borrhål
 • grannars eventuella borrhål
 • eventuella befintliga avloppsanläggningar
 • eventuella dricksvattentäkter inom 50 meter från borrhål

Till anmälan kan du också bifoga grannmedgivande som du kan läsa mer om nedan. Påbörja inte installationsarbete förrän du erhållit svar på din anmälan eller ansökan.

Om du installerar en värmepump utan att anmäla blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Installation av bergvärme>>
Installation av jordvärme>>
Installation i vattenskyddsområde>>

Ibland krävs tillstånd eller andra lov

I en del områden i kommunen krävs istället tillstånd för att få installera en jord-, berg eller sjövärmepump. Detta gäller i vattenskyddsområden för grundvattentäkter. Det kan i vissa fall också krävas bygglov för installationen inom detaljplan. Hör av dig till kommunen för mer information om vad som krävs i ditt område.

Ditt ansvar som fastighetsägare

När du lämnat in din anmälan får berörda grannar möjlighet att lämna in synpunkter och förutsättningar på platsen kontrolleras. Du får därefter ett föreläggande med försiktighetsmått som ska följas både vid borrning och installation. Det är du som fastighetsägare som ansvarar att försiktighetsmåtten följs. Det är därför viktigt att du visar tillståndet för eventuell borrare och installatör. Det är även viktigt att kontrollera att eventuellt borrvatten (sk borrkax) tas omhand, vid otillåtet utsläpp som sätter igen dagvattenbrunnar är det du som fastighetsägare som får betala ersättning för slamsugning och spolning av ledningsnätet.

Du är som sökande ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen och det vilar ett stort ansvar på dig.

Dina grannar får lämna synpunkter

Vid en placering av borrhålet som kan påverka grannar (exempelvis om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns) får grannar lämna sina synpunkter på placeringen. För att korta ner ansökningstiden kan du själv informera grannar om installationen samt lämna in blankett om grannmedgivande.

Avgift och handläggningstid

Vid en komplett anmälan är handläggningstiden upp till sex veckor. Miljökontoret tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.

Läs mer om avgifter>>

Förslag på sidor