Värmepump

Värmepump som tillvaratar värme från berg, jord, grund och ytvatten har blivit ett populärt sätt att minska både kostnad och energiförbrukning för uppvärmning. Installationen kan medföra risker för miljön, bland annat kan grundvattnet påverkas.

Du måste ha anmält installationen till samhällsbyggnad innan du installerar en värmepump. Om du installerar en värmepump utan att anmäla blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift. En luftvärmepump behöver inte anmälas. Det kan i vissa fall också krävas bygglov för installationen inom detaljplan.

Anmälan

Anmälan av installation av jord- och bergvärmepumpar ska vara skriftliga och lämnas in i god tid (senast sex veckor innan). Till anmälan ska du skicka in tomtkarta i lämplig skala med följande markerat:

  • planerat borrhål
  • grannars eventuella borrhål
  • eventuella befintliga avloppsanläggningar
  • eventuella dricksvattentäkter inom 50 meter från borrhål

I en del områden måste du ha tillstånd för att få installera en värmepump. Detta gäller främst i vattenskyddsområden för grundvattentäkter.  Hör av dig till kommunen för mer information om vilka områden som berörs.

Fastighetsägarens ansvar

När du lämnat in din anmälan får berörda grannar möjlighet att lämna in synpunkter och förutsättningar på platsen kontrolleras. Du får därefter ett föreläggande med försiktighetsmått som ska följas både vid borrning och installation. Det är du som fastighetsägare som ansvarar att försiktighetsmåtten följs. Det är därför viktigt att du visar tillståndet för eventuell borrare och installatör. Det är även viktigt att kontrollera att eventuellt borrvatten (sk borrkax) tas omhand, vid otillåtet utsläpp som sätter igen dagvattenbrunnar är det du som fastighetsägare som får betala ersättning för slamsugning och spolning av ledningsnätet.

Hörande av grannar

Vid en placering av borrhålet som kan påverka grannar (exempelvis om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns) får grannar lämna sina synpunkter på placeringen. För att korta ner ansökningstiden kan du själv informera grannar om installationen samt lämna in blankett om grannmedgivande.

Kostnad och handläggningstid

Vid en komplett ansökan är handläggningstiden upp till sex veckor. Samhällsbyggnad tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.

Kontakt

Roger Stenström, +46 522‑69 73 19

Energirådgivare

roger.stenstrom@uddevalla.se

Rådhuset

Kungstorget 

Jenny Olsson, +46 522‑69 73 42

Energirådgivare

jenny.c.olsson@uddevalla.se

Rådhuset

Kungstorget 

Mer information

Ikon dokument/fil

Blankett ansökan och anmälan värmepump

Värmepump ansökan 2.pdf
Ikon dokument/fil

Blankett för grannmedgivande

värmepump sakägare.pdf
Ikon dokument/fil

Miljösamverkan om ytvattenvärme

Att tänka på vid installation av ytvattenvärme.pdf
Ikon dokument/fil

Miljösamverkan om att anmäla värmepump

Anmäl värmepumpen.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00