Värmepumpar inom vattenskyddsområde

Ett område kan enligt miljöbalken förklaras som vattenskyddsområde till skydd för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kommer att utnyttjas för vattentäkt. För varje vattenskyddsområde finns särskilda skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet kan innebära att det krävs tillstånd eller rent av är förbjudet att anlägga en jord-, ytvatten- eller bergvärmepump inom området. 

Vattenskyddsområde för grundvattentäkt

Som regel kan man säga att det i den primära zonen är förbjudet att anlägga anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt även andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång/kvalitet. I den sekundära zonen och den tertiära zonen krävs tillstånd.

Vattenskyddsområde för ytvattentäkt

Uddevalla kommun tar sitt dricksvatten från Köperödssjöarna. I den primära och sekundära zonen för Köperödssjöarnas vattenskyddsområde krävs tillstånd för ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från ytvatten. Vid anläggande av ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och mark ställer miljökontoret extra krav på försiktighetsåtgärder.

Tillstånd

Bor du i den del av ett vattenskyddsområde där det krävs tillstånd för att anlägga en jord-, ytvatten- eller bergvärmepump? Då kommer du att få krav på extra försiktighetsåtgärder vid anläggandet och installationen. Det är viktigt att du diskuterar dem med installatör och borrentreprenör.

När en ansökan kommer in där anläggning planeras i de delar av vattenskyddsområde där tillstånd krävs ger miljökontoret alltid Västvatten möjlighet att yttra sig. Om det är inom den zon där det finns möjlighet att anlägga en värmepump har Västvatten möjlighet att ställa ytterligare krav på försiktighetsåtgärder.

Certifierade brunnsborrare

Miljökontoret rekommenderar att certifierade brunnsborrare används vid brunnsborrning. Information om certifierade brunnsborrare finns på ri.se. Brunnsborraren bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador för minst 10 Mkr. 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor