Vedeldning

Eldning i kamin (också kallad vedkamin eller braskamin) är ett trevligt inslag i hemmiljön, men kaminen är främst till för så kallad trivseleldning. Uppvärmning med ved eller pellets i panna räknas till förnybara bränslen och är ett kostnadseffektivt sätt att värma upp sitt hus på.

Vedeldning kan ge oönskade effekter för grannar och närboende i form av rök och lukt. Vid felaktigt utförd vedeldning innehåller röken miljöfarliga ämnen som kan vara irriterande eller skadliga för människors hälsa.

Vill du installera ny kamin eller ändra?

Vid installation av ny panna, kamin eller eldstad eller vid en förändring av eldstad eller rökkanal krävs att du gör en anmälan till samhällsbyggnad innan du börjar.

Behöver jag bygglov? Kamin eller eldstad>>

Om du funderar på att byta panna/kamin eller bränsle så prata alltid med sotaren först. Det gäller särskilt vid installation av ackumulatortank, som för vissa pannor kan bli en direkt brandrisk. Meddela också din sotare om du planerar att elda mer, så att sotning och brandskyddskontroll anpassas och görs med rätt intervall.

Tips vid vedeldning!

  • En vedkamin är främst till för så kallad trivseleldning, för att inte störa grannar bör man elda maximalt två till tre brasor per vecka, om man bor i tätbebyggelse. Observera att kaminen inte är tänkt som en permanent uppvärmningskälla av ditt hus.
  • Om du bor i ett tätbebyggt område - elda inte om det ryker rakt på din granne!
  • Använd endast torr ved! Fuktig ved kyler elden, och orsakar dålig förbränning.
  • Pyrelda aldrig! Elden skall brinna med full lufttillförsel.
  • Kontrollera din rök! Vid ofullständig förbränning är röken väl synlig med kraftig lukt. Vid god förbränning är röken oftast osynlig, men vid kalla dagar kan den vara vit av vattenånga.
  • Har du en vedpanna? Då behöver du också en ackumulatortank och en keramisk eldstad för att kunna elda på rätt sätt.
  • Det är inte tillåtet att elda målat eller impregnerat trä samt annat avfall. Överblivet virke från renoveringen, det nedhuggna äppelträdet eller annat trädgårdsavfall kan medföra ökade beläggningar i skorstenen och leda till sämre förbränning och ökad risk för skorstensbrand.

Ska du elda i kamin?

Om du har en eldningsinstruktion för din eldstad, följ den. Se också till att använda bra ved och tändmedel. Här är en film från Naturvårdsverket för dig som eldar i kamin.

Du har ansvar att inte störa

Du som eldar är ansvarig för att inte störa andra till exempel närboende. Om någon klagar på din eldning, gör miljökontoret en bedömning och kan ta beslut om råd, föreläggande eller förbud för din eldning med stöd av miljöbalken. När vi handlägger ett klagomålsärende måste vi ta särkild hänsyn till känsliga personer, såsom astmatiker.

Alternativa uppvärmningskällor

För dig som idag eldar olja finns andra alternativ för uppvärmning, såsom pellets eller någon form av värmepump. Pellets är ett inhemskt, förädlat biobränsle. När det gäller värmepump så finns det flera alternativ: berg-, jord-, luft-vatten- eller sjövärmepump.

Ring kommunens energi- och klimatrådgivare så får du kostnadsfritt opartiska råd om hur du kan påverka din uppvärmning, såväl kostnads- som miljömässigt.

Energi och klimatrådgivning>>

Förslag på sidor