Vedeldning

Eldning i vedkamin är ett trevligt inslag i hemmiljön, men ger ibland även oönskade effekter för grannar och närboende i form av rök och lukt.

Vid felaktigt utförd vedeldning innehåller röken miljöfarliga ämnen som kan vara irriterande eller skadliga för människors hälsa.

Tips!

  • En vedkamin är främst till för så kallad trivseleldning, för att inte störa grannar bör man elda maximalt två till tre brasor per vecka, om man bor i tätbebyggelse. Observera att kaminen inte är tänkt som en permanent uppvärmningskälla av ditt hus.
  • Använd endast torr ved! Fuktig ved kyler elden, och orsakar dålig förbränning.
  • Pyrelda aldrig! Elden skall brinna med full lufttillförsel.
  • Kontrollera din rök! Vid ofullständig förbränning är röken väl synlig med kraftig lukt. Vid god förbränning är röken oftast osynlig, men vid kalla dagar kan den vara vit av vattenånga.
  • Har du en vedpanna? Då behöver du också en ackumulatortank och en keramisk eldstad för att kunna elda på rätt sätt.
  • Om du bor i ett tätbebyggt område - elda inte om det ryker rakt på din granne!
  • Ändra aldrig något på panna/kamin eller skorsten utan att kontakta sakkunnig först, exempelvis sotare med rätt kompetens. Gäller särskilt vid installation av ackumulatortank, som för vissa pannor kan bli en direkt brandrisk! Kontrollera också om bygglov eller bygganmälan krävs.
  • Det är inte tillåtet att elda målat eller impregnerat trä samt annat avfall.

Anmälningskrav

Om du funderar på att byta panna/kamin eller bränsle så prata alltid med sotaren först. Vid installation av eldstad eller vid väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal krävs en anmälan till samhällsbyggnad. Kontrollera om bygganmälan krävs för de åtgärder du tänkt göra.

Ansvar för olägenhet

Vid klagomål som rör olägenhet för människors hälsa, där olägenhet uppstår eller riskerar att uppstå kan Samhällsbyggnad ta beslut om råd, föreläggande eller förbud med stöd av miljöbalken. Enligt miljöbalken är det alltid den som eldar som är ansvarig för att ingen olägenhet uppstår, för till exempel närboende. Vid bedömning om olägenhet föreligger eller inte är samhällsbyggnad också skyldig att särskilt beakta risker för känsliga personer, såsom astmatiker.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Energirådgivning Norra Bohuslän,

energiradgivning@uddevalla.se

Rådhuset

Kungstorget 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00