Fastighetsregister

Information om landets alla fastigheter, samfälligheter, rättigheter, ägare, inteckningar och gemensamhetsanläggningar med mera finns samlad i ett särskilt register som kallas för fastighetsregister. Informationen i fastighetsregistret är uppdelat i tre delar.

Allmän del

Innehåller uppgifter om lantmäteriåtgärder som fastigheten har berörts av.

Taxeringsdel

Innehåller uppgifter om fastighetens taxeringsvärde.

Inskrivningsdel

Innehåller uppgifter om fastighetens ägare, inteckningar och avtalsrättigheter.

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla kommun ansvarar och ajourhåller uppgifter i den allmänna delen av fastighetsregistret för fastigheter inom Uddevalla kommun.

Skatteverket i Uddevalla kommun ansvarar och ajourhåller uppgifter i taxeringsdelen i fastighetsregistret. Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla ansvarar och ajourhåller uppgifter i inskrivningsdelen i fastighetsregistret.

Registerkarta

Fastighetsregistret består även av registerkartan

Lantmäterimyndigheten ajourhåller fortlöpande den officiella registerkartan inom Uddevalla kommun.

Registerkartan innehåller:

  • Fastighetsinformation
  • Rättighetsredovisning
  • Planer och bestämmelser
Exempel på fastighetsinformation

Exempel på fastighetsinformation

Exempel på rättighetsinformation

Exempel på rättighetsinformation

Exempel på planer och bestämmelser

Exempel på planer och bestämmelser

Förslag på sidor