Kartor

Vår lantmäterienhet underhåller geografisk information och producerar kartor till kommunala verksamheter, externa kunder och allmänhet. Behöver du någon form av karta eller är i behov av mätningstjänster går det bra att kontakta oss för mer information, beställningar eller prisuppgifter.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta ligger till grund för situationsplanen som ska bifogas med bygglovet.
Det är lantmäterienheten som utfärdar nybyggnadskartan och du kan beställa kartan via formuläret, hos din bygglovshandläggare eller via lantmäterienheten. Det finns fyra olika typer av nybyggnadskartor. Handläggaren gör en bedömning utifrån PBL om vilken karta du behöver för ditt ärende.

Fullständig nybyggnadskarta

Kartan är aktuell vid all nyetablering inom område med detaljplan, och i övriga fall där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen.

Inför en fullständig nybyggnadskarta åker personal från lantmäterienhet ut till den aktuella fastigheten för en fältkontroll. Där kontrolleras om det finns några eventuella byggnader på fastigheten, mäter in markhöjder samt lägger ut en höjdfix.

På nybyggnadskartan redovisas fastighetsgränser, byggnader, detaljplanebestämmelser, servitut och ledningsrätter, gatu- och markhöjder med mera.

Enkel bygglovskarta – med fältkontroll

Kartan är aktuell vid all nyetablering utanför område med detaljplan, samt vid byggnation som berör osäkert redovisade gränser (”osäkert redovisade gränser” är när kommunen inte har korrekt underlag för att kunna placera fastighetsgränsernas läge på ett korrekt sätt i kartan. I en fältkontroll ingår en utredning av gränsernas rätta läge för att kunna erbjuda en korrekt kartprodukt). Denna karta kan även krävas i övriga fall där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen,till exempel vid nybyggnation av komplementbyggnader i känsligt eller tätbebyggt område.

Enkel nybyggnadskarta – utan fältkontroll

Kartan är aktuell vid byggnation av komplementbyggnader, attefall, tillbyggnader, skärmtak och inglasning av altan där osäkert redovisade gränser ej berörs och inom område med detaljplan. Denna karta kan även krävas i övriga fall där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen.

Lokaliseringskarta

Kartan är aktuell vid byggnation av komplementbyggnader, attefall, tillbyggnader, skärmtak och inglasning av altan där osäkert redovisade gränser ej berörs och utanför område med detaljplan. Denna karta kan även krävas i övriga fall där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen.

Från nybyggnadskarta till situationsplan

När du har fått nybyggnadskartan från lantmäterienhet ska ni själva på ett fackmannamässigt vis, eller med hjälp av en arkitekt, rita in den planerade åtgärden som ska utföras på fastigheten. När du har ritat in den tänkta åtgärden, måttsatt och skrivit under så har underlaget gått från en nybyggnadskarta till en situationsplan som du sedan bifogar till bygglovshandlingarna.

Mer information

Beställa bygglovskarta

Nybyggnadskarta

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00