Förrättningar, avstyckning

Alla förändringar av en fastighet måste ske genom en lantmäteriförrättning. Det går att bilda nya fastigheter eller ombilda redan befintliga.

Att kontrollera gränser, skapa rättigheter för utfartsväg eller brunn på intilliggande fastigheter, organisera samverkan mellan fastigheter för att gemensamt nyttja en väg eller en bredbandskabel är exempel på åtgärder som kan ske i en lantmäteriförrättning.

Avstyckning

Avstyckning är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet. I samband med en avstyckning kan man bilda servitut eller gemensamhetsanläggning, överföra fastighetstillbehör samt pröva och besluta om att inteckningarna i stamfastigheten inte ska gälla den nya fastigheten.

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering är när en eller delar av en fastighet eller ett fastighetstillbehör överförs från en fastighet till en annan, en samfällighet eller ett servitut nybildas, ändras eller upphävs.

Sammanläggning

Sammanläggning används när två eller fler fastigheter läggs samman till en ny fastighet.

Klyvning

Klyvning är när en fastighet som ägs av två eller fler ska delas upp så att varje ägare får en egen ny fastighet.

Tredimensionell fastighetsbildning

Det är möjligt att bilda så kallad 3D-fastigheter vilket innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma fastighet kan ha olika ägare.

Ägarlägenheter

Ägarlägenheter bildas av lantmäterimyndigheten vid en fastighetsbildningsförrättning. Nybyggda flerbostadshus kan delas upp på tre eller flera ägarlägenhetsfastigheter. Varje lägenhet utgör en särskild fastighet som registreras i fastighetsregistret. Vid fastighetsbildningen bestäms att yttertak, fasader, hissar och annan gemensam egendom ska ingå i en så kallad samfällighet, som varje ägarlägenhet i huset har del i. Samfälligheten ska förvaltas gemensamt av ägarlägenheternas ägare genom en särskild förening, en så kallad samfällighetsförening. Ägarna är medlemmar i föreningen.

Fastighetsbestämning

Vid fastighetsbestämning klarläggs genom en ingående utredning bland annat hur gränsen går mellan olika fastigheter. Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning bildas vid anläggningsförrättning och innebär att flera fastigheter samverkar för att bygga och sköta till exempel gemensam väg, vatten, avlopp, brygga, gårdsmiljö, parkering med mera. Den gemensamma skötseln av anläggningen och ansvaret för kostnader ordnas därmed på ett rättsligt bindande sätt mellan delägarna.

Ledningsrätt

Rättighet upplåts för ledningsägare att anlägga, bibehålla och underhålla ledning på annans mark, till exempel el-, tele-, vatten- och avloppsledning.

Legalisering

Legalisering innebär att en privat jorddelning gjord före första juli 1962 och vissa överlåtelser före 1972 ges rättslig verkan.

Särskild gränsutmärkning

Gränsmärken kan rubbas eller förstöras i samband med exploatering och markarbeten. Det kan också behövas nya gränsmärken för att komplettera en gräns när det är långt avstånd mellan markeringarna eller av någon annan anledning är dålig sikt mellan befintliga märken. När fastighetsägare behöver få befintliga gränser rekonstruerade och markerade, kan särskild gränsutmärkning utföras av Lantmäteriet. Lantmäteriet återställer förkomna markeringar, markerar tidigare omarkerade gränspunkter och sätter vid behov ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning.

En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Gränsmärken som sätts ut vid en särskild gränsutmärkning dokumenteras på förrättningskartan och ett gränsutmärkningsbeslut fattas. Därefter får utmärkningen rättskraft, det vill säga bindande verkan för framtiden.

Gränsutvisning

Gränsutvisning kan ske om du behöver hjälp med att rekonstruera dina fastighetsgränser på marken. Ofta går det att hämta bra information om var gränsen går från de gamla kartor som förvaras i våra lantmäteriarkiv. Om gränsmärken saknas helt eller delvis eller när du inte är överens med din granne om gränssträckningen kan du som fastighetsägare istället ansöka om fastighetsbestämning som är en lantmäteriförrättning.

Fastighetsutredning

Fastighetsutredning kan beställas hos lantmäteriavdelningen och innebär att vi utreder om till exempel gamla samfälligheter, servitut som har tillkommit vid äldre lantmäteriförrättningar.

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning, det vill säga utredning över vilka fastigheter och rättigheter som berörs inom ett visst område, till exempel ny detaljplan.

Förslag på sidor