Arbetsgång vid lantmäteriförrättning

Här beskriver vi hur det går till att ansöka om lantmäteriförrättning, från att du förbereder din ansökan till registrering.

Ansöka om lantmäteriförrättning, steg för steg

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt alternativt göras digitalt via Lantmäteriets hemsida. Om en fastighet ägs av flera personer måste alla delägare skriva under ansökan (utom vid klyvning). I ansökan talar du om vad du önskar få utfört och vilka fastigheter som berörs.

Om det finns köpeavtal eller andra överenskommelser, bifogar du dessa i original eller bestyrkta kopior. Bifoga gärna även en karta. Vid överlåtelse av del av fastighet genom köp, byte eller gåva är det viktigt att ansökan lämnas senast inom sex månader från överlåtelsedagen, annars blir överlåtelsen ogiltig. Om fastigheten ägs av ett dödsbo måste alla dödsbodelägare skriva under ansökan. Bifoga även kopia av bouppteckningen.

Lantmäterimyndigheten utreder om önskad åtgärd är möjlig att genomföra.

Under arbetet ska lantmäterimyndigheten följa de regler som gäller för fastighetsbildning och då beakta planer, fastighets- och inskrivningsuppgifter samt kontakta ev. berörda rättighetshavare. Under förrättningens gång tar lantmäterimyndigheten de kontakter som behövs med myndigheter som berörs av ärendet till exempel samhällsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen. Samråd görs för att få dessa myndigheters syn på bygglov, utfartsvägar, vatten, avlopp, naturvårdsbestämmelser med mera.

Fältarbete innebär utstakning, utmärkning och inmätning av nya gränser.

Lantmäterimyndigheten meddelar när fältarbetet ska utföras och om du behöver delta. Om du känner till var äldre gränsmarkeringar finns är det bra om du visar dessa för fältpersonalen.

Efter fältarbetet följer arbete på kontoret med bland annat tekniska beräkningar, kartframställning och upprättande av övriga förrättningshandlingar.

Sammanträde hålls i de fall där de berörda fastighetsägarna är oense, inte kunnat träffa en överenskommelse eller om lantmätaren anser det nödvändigt att träffas för att diskutera sökt åtgärd innan lantmäterimyndigheten kan fatta beslut. Om du blir kallad till sammanträde är det viktigt att du deltar och bevakar dina intressen.

Beroende på vilka arbeten som ingår i förrättningen fattas olika beslut.

  • Vid en förrättning fattas ett fastighetsbildningsbeslut eller motsvarande.
  • Om ersättning ska betalas mellan sakägarna redovisas detta i ett särskilt ersättningsbeslut.
  • Om mark byter ägare tas beslut om tidpunkt för tillträde.
  • Några andra beslut som kan förekomma är till exempel fastighetsbestämningsbeslut, anläggningsbeslut och ledningsrättsbeslut.
  • Förrättningskostnadernas fördelning mellan sakägarna bestäms genom ett särskilt beslut.
  • I vissa fall kan förrättningen inte genomföras och då fattas ett inställandebeslut.
  • När förrättningen avslutas fattas ett avslutningsbeslut.

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara kan förrättningen avslutas. I många förrättningar fattas samtliga beslut vid ett och samma tillfälle. Besluten redovisas i ett protokoll.

Om du är missnöjd med något beslut kan du överklaga. Normalt ska det ske inom fyra veckor räknat från den dag förrättningen avslutades (eller inställdes). Överklagar gör du skriftligen hos mark och miljödomstolen i länet, men överklagandeskriften lämnas in till lantmäterimyndigheten. Den som förlorar målet i domstol riskerar att få betala även motpartens rättegångskostnader. Samtliga förrättningshandlingar finns tillgängliga hos lantmäterimyndigheten under överklagandetiden.

Om ingen överklagar förrättningen inom fyra veckor så vinner ärendet laga kraft och kan registreras. Registrering sker snarast möjligt efter det att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Därmed är fastighetsbildningen fullbordad och nybildade fastigheter får sin egen fastighetsbeteckning.

När registreringen är klar får en av sakägarna en sakägarkopia från lantmäterimyndigheten. I sakägarkopian ingår normalt förrättningskarta, fastighetsrättslig- och teknisk beskrivning, förrättningsprotokoll och olika bilagor.

När förrättningen har avslutats skickar lantmäterimyndigheten en faktura till dig, som ska betalas inom 30 dagar. Om du har invändningar mot fakturan kan du lämna skriftlig anmärkning till lantmäterimyndigheten.

Läs mer om våra avgifter>>

Om fastighetsbildningen resulterar i att en ny fastighet bildas, kan du behöva vända dig till inskrivningsmyndigheten för att ansöka om lagfart (bevis om äganderätt) på den fastighet som bildats. Utan lagfart kan fastigheten inte läggas till grund för belåning.

Förslag på sidor