Fastighet och gemensamhetsanläggning

En fastighet består av ett eller flera avgränsade markområden. Alla fastigheter har en unik beteckning. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera.

Fastighetsindelningen är en del av infrastrukturen

Att all mark är indelad i fastigheter är förutsättningen för äganderätten, köp och försäljning av fast egendom med mera. Vidare krävs fastighetsindelning för inteckningar som säkerhet vid belåning. Även rättigheter av olika slag till exempel arrenden och servitut, är kopplade till fastigheter.

Samfällighet

Samfällighet är gemensam mark för flera fastigheter. Det kan  till exempel  vara samfälld väg, samfällt grönområde.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning är en anläggning som utgör ett viktigt gemensamt behov för flera fastigheter, till exempel bryggor, vägar, grönområden, vatten, avloppsanläggningar. En gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning som även benämnas som anläggningsförrättning. Förvaltningen sker ofta genom en samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen

Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen. När Lantmäteriet vid en förrättning bildar en gemensamhetsanläggning bildas också normalt en samfällighetsförening vid samma möte.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten,

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

 

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00