Lantmäteritaxa

Avgifter för lantmäteriförrättningar

Lantmäterimyndigheten tar betalt för sina tjänster enligt en av regeringen fastställd taxa. Kostnaden för lantmäteriförrättningar betalas av berörda sakägare.

Tidsersättning

Avgiften beräknas efter den tid det tar att handlägga förrättningen.
Från och med 1 september 2021 är avgiften:

  • 1700 kr/tim - beslutande lantmätare
  • 800 kr/tim - biträdande handläggare
  • I vissa fall kan specialisttaxa tillämpas
  • Utöver tidsersättning kan avgift tillkomma för anlitad sakkunnig

Avgiften debiteras per påbörjad halvtimme. Tid för resor debiteras inte.

Fast pris

Lantmäterimyndigheten kan lämna ett anbud om fast pris på förrättningen. Priset blir bindande när sakägarna skriftligen antagit priset och återsänt det underskrivna anbudet till lantmäterimyndigheten. Sakägare som inte önskar anta ett fast pris får ärendet utfört enligt tidersättning, se ovan.

Återkallad eller inställd förrättning

Om ärendet återkallas eller inte går att genomföra (inställas) debiteras kostnader för utfört arbete

Betalning

När ärendet avslutas skickar lantmäterimyndigheten en räkning till den/de som är betalningsansvariga enligt förrättningsbeslutet. Räkningen ska betalas inom 30 dagar. Därefter debiteras ränta.

Anmärkning mot räkning

Den som är betalningsskyldig och missnöjd med räkningen har rätt att överklaga räkningen. Överklagandet ska ske skriftligen inom tre veckor från räkningens förfallodag. Överklagandet ska sändas till lantmäterimyndigheten som sänder det vidare till mark- och miljödomstolen för beslut.

Skulle förrättningsarbete, på sakägares begäran, utföras under kväll eller helg är avgiften:

  • 300 kr/timme i tillägg måndag-torsdag efter klockan 18.00
  • 600 kr/timme i tillägg fredag efter klockan 18.00 fram till och med söndag.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00