Mätning

Du kan beställa olika mätuppdrag av oss såsom inmätning, utstakning(kallas ibland utsättning), lägeskontroll, terrängmodeller, projekteringsmätning och sättningskontroller.

Boka utstakning, lägeskontroll och övriga mätuppdrag

Kontakter för kart- och mätuppdrag

Utstakning av byggnad

I utstakningstaxan ingår det två* besök på fastigheten, en grov- och en finutstakning. Tänk på att boka tid senast fem dagar innan önskad utstakning

*Vid utstakning av enbart komplementbyggnad ingår endast ett besök på fastigheten. Samtliga besök på fastigheten utöver ovan nämnda debiteras enligt timtaxa.

Grovutstakning

Grovutstakning utförs innan markarbetena påbörjats och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt med sprayfärg och träläkt.

Finutstakning

Finutstakning utförs efter schaktning och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras noggrant med bakrikter.

Vid finutstakningen är det önskvärt att byggaren förberett med profiler/galgar, som är profilstolpar nedslagna i marken med profilbrädor på som är uppsatta i önskad höjd (se bilder). Konstruktionen uppförs utanför byggnadens hörn i förlängningen av husets fasadliv. I dessa fästs bakrikter (spik eller skruv) av oss vid utstakningen. Observera att det är viktigt att profilerna är stabila för att byggnaden ska bli vinkelrät och få rätt mått. Byggaren kan sedan spänna snören/trådar mellan bakrikterna för att få ut fasadliven.

Om det är berg kring byggnaden kan bakrikter sättas i berget istället för på profiler. Vi borrar då ett hål som bakrikt.

Vid utstakningen underlättar det om byggnadsytan är fri från hinder, t.ex. maskiner byggmaterial mm, som försvårar utstakningen.

En skiss som visar hur profilstolpar ska slås ned i marken
Ett foto som visar hur hörnen på en blivande byggnad har markerats ut noggrannt med bakrikter.

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll mäts pågående byggnation in. Lägeskontrollen utförs helst när kantelementen ligger på plats, men innan gjutning ska ske. Efter fältbesök görs en redovisning där byggnationens höjd, storlek samt avstånd till fastighetsgränser redovisas.

En handläggare på bygg tar del av lägeskontrollen och gör bedömningen om höjd, storlek och läge är godkänt i förhållande till bygglovet eller om åtgärder behöver vidtas. Lägeskontroll behöver i regel göras för att få slutbesked på bygglovet. Det framgår av ditt startbesked om lägeskontroll krävs.

Tänk på att boka tid senast fem dagar innan önskad lägeskontroll.

Förslag på sidor