Gäller Bygga, Bo och Miljö

Krävs det bygglov för att byta takmaterial/fasad så som tegel, plåt, vägg?

Inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad, byta material på taket eller annan ändring som innebär att byggnadens yttre utseende och områdets karaktäravsevärt påverkas.

Undantagna är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan dock finnas detaljplanebestämmelser som styr takets färg och form, och vill man ha en annan färg än vad planen medger ska man söka bygglov. Utanför detaljplanerat område är ovanstående åtgärder lovfria.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00