Gäller Bygga, Bo och Miljö

Vad är det för skillnad på ett förhandsbesked och ett bygglov?

Förhandsbesked är en lokaliseringsprövning av lämpligheten att bebygga ett nytt hus utanför detaljplanelagt område. Ett positivt förhandsbesked medger rätt att få bygglov för åtgärden. Bygglov ska sökas inom två år från att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Bygglov söker man på redan bebyggda tomter eller nybyggnation inom detaljplan.