Gäller Bygga, Bo och Miljö

Behöver jag ett färdigställandeskydd för min byggnation (försäkring)?

Från och med den 1 juni 2014 togs kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring bort. Om en byggfelsförsäkring har tecknats före detta datum gäller dock den upphävda lagen om byggfelsförsäkring. 

En särskilt besvärlig situation för en konsument är när näringsidkaren går i konkurs eller av annan anledning inte förmår bygga klart. Byggherren ska därför alltid se till att det finns ett färdigställandeskydd när en näringsidkare uppför ett småhus åt en konsument. Om byggnadsnämnden anser att det behövs, ska det också finnas ett färdigställandeskydd då du till exempel bygger till ditt småhus. Skyddet ska bestå av en försäkring eller en bankgaranti och ska täcka dels de merkostnader som uppkommer för dig som konsument om näringsidkaren inte slutför arbetet och en ny entreprenör behöver anlitas, dels kostnaderna för att avhjälpa de fel som besiktningsmannen har hittat. I första hand bör du tala med näringsidkaren om hur skyddet bör ordnas.

För närvarande finns det ett antal försäkringsgivare som erbjuder färdigställandeskydd, exempelvis:

www.gar-bo.se/ GAR-BO Försäkrings AB