Gäller Bygga, Bo och Miljö

När behöver jag en bygglovskarta över min fastighet?

Vid all nyetablering samt vid större tillbyggnader som sker inom område för detaljplan behövs en bygglovskarta samt även vid om- och tillbyggnad i närheten av eller inom det avstånd från gräns som enligt gällande plan inte får bebyggas.Vid nyetablering utanför område med detaljplan behövs också en bygglovskarta men den är oftast i ett enklare utförande. I övriga fall där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen.

En bygglovskarta för ditt bygglov beställer du enklast genom att fylla i vår e-tjänst, "Nybyggnadskarta"