Gäller Bygga, Bo och Miljö

Vad är ett startbesked och när gäller det?

För ärenden som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän man fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Beskedet kan lämnas först när byggnadsnämnden kan anta att gällande byggregler kommer att uppfyllas och att alla begärda handlingar har inkommit.

Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag bygglovet upphör att gälla. Startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter startbeskedet gavs.

Läs mer om startbesked i bygglovsprocessen